main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014Datum konání:
26.2.2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

  1. Národní aktivity

V roce 2014 se předsedkyně Českého výboru OMEP opět scházela se zástupci profesních organizací předškolního vzdělávání za účelem společného postupu při zasazení se o snížení úvazků přímé práce ředitelek, vytvoření podmínek pro povinné předškolní vzdělávání a za účelem zajištění lepších podmínek pro předškolní vzdělávání v České republice. Předsedkyně se také účastnila kulatých stolů zabývajících se podmínkami povinného předškolního vzdělávání. Zúčastnila se i diskuse k cyklickým revizím RVP a prezentovala historii a aktivity ČV OMEP na konferenci nakladatelství Josef Raabe Vaše škola a na Sněmu Společnosti pro předškolní výchovu.

OMEP ČR má své zastoupení v poradním sboru Ministerstva školství ČR v záležitostech předškolní výchovy a vzdělávání. Tuto činnost, která nám do jisté míry umožňuje ovlivňovat kvalitu české předškolní péče, považujeme za velmi důležitou. Díky zastoupení v poradním sboru byly členům předsednictva předkládány k připomínkování dokumenty týkající se předškolní výchovy, jež předkládá Ministerstvo školství ČR. V roce 2014 se jednalo především o podmínky povinného předškolního vzdělávání a podmínky přijímání dvouletých dětí do mateřské školy.

V říjnu 2014 jsme zaslali Výzvu a Deklaraci, které byly výstupem ze Světového shromáždění OMEP v Corku na MŠMT, MPSV, MZV, do Kanceláře prezidenta republiky, k rukám paní Ivany Zemanové a předsedovi vlády panu Bohuslavu Sobotkovi. Obsahem těchto dokumentů byl apel politikům, aby věnovali větší pozornost, péči a zabezpečení dětem ve věku od 0 do 8 let věku. Z oslovených na výzvu odpověděl pouze předseda vlády a náměstek MZV. Od pana Sobotky přišla odpověď v podobě nabídky členství ČV OMEP ve Výboru pro udržitelné vzdělávání při Radě vlády. Od prosince má v tomto Výboru ČV OMEP své zastoupení.

Členové předsednictva se snažili aktivně vstupovat do diskusí o předškolní výchově v České republice zejména na stránkách odborných a oborově zaměřených časopisů. Současně zde byly zveřejňovány informace o akcích ČV OMEP a jejich hodnocení.

Členové jsou pravidelně informováni o akcích ČV OMEP. Členská základna se rozrostla o další členy. Pokračovali jsme na úpravě webových stránek, stránky jsou pravidelně aktualizované.

Předsednictvo začalo pracovat na úpravě dokumentů v souvislosti s Novým občanským zákoníkem, tak abychom splnili všechna ustanovení potřebná k činnosti spolku. Byl vytvořen Volební řád, ve kterém je popsán postup při volbách do Předsednictva. Předsednictvo začalo pracovat na úpravě stanov v souladu s NOZ.

 

V roce 2014 ČV OMEP zorganizoval další z konferencí s tématem vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Konference s názvem Zdravý životní styl v rámci udržitelného rozvoje se konala 18. listopadu v Praze. Protože byla velmi úspěšná, plánujeme konferenci se stejným názvem uspořádat i v Brně. Na základě vyhodnocení evaluačních dotazníků z konferencí plánujeme uspořádat další konference.

 

V březnu se uskutečnila členská schůze, na které vystoupil s přednáškou Respektování dítěte versus volná výchova, význam stanovení hranic a pravidel ve výchově dítěte Václav Mertin, Jaroslava Vatalová  z MŠMT a Jan Šimek z Pedagogického muzea. Členská schůze byla pozitivně hodnocena.

 

V březnu 2014 navštívilo 9 studentek z univerzity v Plymouthu, Velká Británie, tři mateřské školy v Praze, jejichž ředitelky jsou členky OMEP. V rámci stáže se seznamovaly se systémem předškolního vzdělávání v České republice. Na závěr studentské stáže připravily pro naše učitelky přednášku o systému předškolního vzdělávání ve Velké Británii. Prostor a podmínky pro konání přednášky připravila Jana Vaníčková v Mateřské škole Blatenská v Praze 4. O přednášku byl velký zájem.

 

2. Mezinárodní aktivity

 

Český výbor OMEP je iniciátorem evropského projektu o multikulturní výchově s názvem How to learn about different cultures at pre-school age. Tento projekt získal finanční podporu v rámci programu Comenius.  V současné době je do něj zapojeno pět evropských zemí: Norsko, Polsko, Slovensko, Chorvatsko a Česká republika.

V červenci 2014 byl OMEP ČR reprezentován na Světovém shromáždění, evropském regionálním setkání a na konferenci s názvem Children´s Cultural Worlds, v irském Corku. Světového setkání se zúčastnila Dana Moravcová, Milada Rabušicová, Zora Syslová a Ludmila Šprachtová.

16.5. a 17.5. 2014 se zúčastnily, v zastoupení ČV OMEP,1. Česko - slovenské konference, s názvem Rovnosť a kvalita v predškolnom vzdelávaní, ako predpoklad udržateĺného rozvoja, v Trenčianských Teplicích na Slovensku, členky Zora Syslová, Jaroslava Břízová, Jarmila Kotrbová a Marie Marxtová.

 

3. Zapojení do světového projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

 

Český výbor OMEP se zapojil i do čtvrté fáze Světového projektu o výchově pro udržitelný rozvoj (ESD). Tato fáze nesla název Rovností k udržitelnému vzdělávání. Do této fáze se zapojily dvě mateřské školy z České republiky. Celkem se do tohoto projektu zapojilo 17 zemí z celého světa. Jediná Česká republika byla zastoupena dvěma projekty.

 

4. Priority pro rok 2015

Pro rok 2015 máme v plánu soustředit se zejména na tyto aktivity:

Zorganizovat odbornou konferenci Zdravý životní styl předškolních dětí v rámci udržitelného rozvoje v Brně.

 

V roce 2015 chceme prohloubit spolupráci s  polským a slovenským výborem OMEP a společně zorganizovat mezinárodní konferenci.

 

Dále chceme vyhledat, podpořit a pomoci jedné ekonomicky méně vyspělé zemi mezi členskými zeměmi OMEP.

Nadále považujeme za důležité, aby se OMEP ČR dále zviditelňoval a propagoval svoji činnost prostřednictvím médií a odborných časopisů. Také aby byl nápomocen decizním orgánům při rozvoji předškolní výchovy prostřednictvím připomínkování zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů týkajících se předškolního vzdělávání.

V roce 2015 také počítáme s účastí a reprezentací Českého výboru OMEP na Světové konferenci a Světovém shromáždění OMEP, jež se bude konat na konci července ve Washingtonu D.C. v USA a na Evropském regionálním shromáždění a konferenci v Moskvě, Rusko v září 2015.

Chtěli bychom navázat spolupráci s OMEP UK, Plymouth.

Plánujeme zapojení ČV OMEP do projektu Erasmus + , projekt s názvem Good Start To School (Česká republika, Slovensko, Maďarsko), jako partner projektu.

Začneme pracovat na přípravě Světového shromáždění v Praze, v roce 2018 (termín, název konference, místo konání, výběrové řízení na dodavatele služeb).

A konečně je naším cílem dále aktivizovat členskou základnu, získat nové členy z řad mladších učitelek a učitelů, zlepšovat komunikaci se členy a veřejností prostřednictvím našich webových stránek.


 

 

V Praze 25.2.2015                                           PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

                                                                              Předsedkyně ČV OMEP

Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů