main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > OMEP ČR > Mezinárodní archiv

Mezinárodní archiv

Mezinárodní archiv Světové organizace pro předškolní výchovu v Praze

 

            Pražský archiv Světové organizace pro předškolní výchovu (OMEP), ačkoliv není jediným ústředním archivem OMEP, neboť archivy OMEP se nacházejí ještě v Paříži a ve Varšavě, náleží svým rozsahem k nejvýznamnějším.

            Mezinárodní archiv OMEP je od roku 1993 uložen v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze. O tom, že bude deponován právě zde, bylo rozhodnuto na zasedání Světové rady OMEP v Praze v roce 1988, na němž byla přijata nabídka Českého výboru Světové organizace pro předškolní výchovu, aby byl uložen v Praze, v instituci, která se problematikou dějin pedagogiky, nevyjímaje pedagogiku předškolní, programově  zabývá.

            PhDr. Tomáš Pasák, tehdejší ředitel Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze a významný český historik, byl myšlence zpracovávání a výzkumu mezinárodního archivu OMEP příznivě nakloněn a podporoval ji; bylo i jeho zásluhou, že mezinárodní archiv OMEP našel své „útočiště“ v tomto pražském muzeu.

            V lednu 1993 přijalo Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze zásilku devatenácti krabic dokumentů z Norska, které PhDr. Věra Mišurcová, dlouholetá členka OMEP, spolu s archivářem Zdeňkem Vachem roztřídili do 80 archivních krabic a postupně začali archivní fond zpracovávat. Podrobný soupis fondu byl vyhotoven pracovnicemi Pedagogického muzea J.  A. Komenského v Praze v roce 2007 a je k dispozici jak v muzeu, tak na sekretariátu Českého výboru Světové organizace pro předškolní výchovu.

            Podstatnou část archivních materiálů tvoří korespondence sekretariátu světových předsedkyň OMEP Evy Balke (1986-1991), Candide Pineault (1992-1998), Madeleine Goutard (1980-1985), Audrey Curtis (1999-2002) a Åse G. Skard (1962-1968), dále dokumenty a korespondence představitelů jednotlivých národních komitétů OMEP z let 1949-1995 a dokumenty z kongresů a ze seminářů OMEP z let 1948 -2002.

            Nejobsáhlejší materiál do pražského archivu OMEP poskytl Norský výbor OMEP, a to zejména z období 60. a konce 80. let 20. století, kdy byl mezinárodní sekretariát OMEP umístěn v Oslo, v sídle tehdejších předsedkyní Světové rady OMEP.

            Archiv OMEP tvoří odhadem více než 7 000 převážně cizojazyčných dokumentů, které jsou uloženy v 80 archivních kartonech. Neutříděná část fondu, tvořená především dokumenty Norského výboru Světové organizace pro předškolní výchovu, je uložena v 11 krabicích.

            V současné době je fond doplňován o novější archiválie související s činností mezinárodní organizace OMEP; např.  archivní materiály Českého výboru OMEP z let 1997 – 2007.

 

Popis struktury archivu OMEP

 

Obsahově lze fond archivu OMEP rozdělit do sedmi oddílů:

 

  1. Oddíl obsahuje archiv sekretariátu světové předsedkyně OMEP, paní Evy Balke (Norsko) z let 1986-1991

Je převzat v původním třídění – viz Code Directory, byl zaslán z Oslo.

/karton č. 1-29/

 

  1. Oddíl obsahuje archiv sekretariátu světové předsedkyně OMEP, paní Candide Pineault (Kanada ) z let 1992 – 1998

Archiv je převzat v původním třídění podle dokumentů světových kongresů, rad a valných shromáždění v Bogotě 1993, Warwicku 1994, Yokohamě 1995, Mexico City 1996, Québecu 1997, Kodani 1998.

/kartony č. 30-33/

 

  1. Historie OMEP

Obsahuje listinný materiál z historie OMEP z let 1949-1986, a to zápisy z porad OMEP, korespondenci. Převážná část archivních dokumentů pochází z Norska.

/kartony č. 34-41/

 

  1. Český OMEP

Obsahuje dokumenty z let 1970-1998 a materiály z výstavy věnované dějinám OMEP v dokumentech, která se konala v Praze v roce 1997.

/kartony č. 42-44/

 

  1. Oddíl obsahuje dokumentaci (zápisy z jednání) Světové rady OMEP z let 1960-1998

/kartony č. 45-62/

 

  1. Oddíl je věnovaný dokumentaci aktivit OMEP

Dokumenty a materiály z průběhu kongresů OMEP. /kartony č. 53-57/

 

Dokumenty a materiály ze seminářů OMEP. /kartony č. 58-60/

 

Publikace vydávané OMEP i jinými mezinárodními organizacemi z let 1927-1992. /kartony č. 61-66/

 

Projekty realizované OMEP v letech 1948-1995. /karton č. 67/

 

Časopis pro předškolní výchovu „International Journal of Early Childhood“ z let 1971-1996. /karton č. 68/

 

Fotografie ze světových konferencí a mezinárodních kongresů OMEP z let 1948-1995 a novinové výstřižky z norského denního tisku k činnosti Norského výboru OMEP. /kartony č. 69-70/

 

  1. Archiv Norského výboru OMEP zaslaný z Oslo

/6 krabic/

 

      Mezinárodní archiv OMEP, jak je zřejmé z jeho struktury i z podrobného popisu, nabízí mnoho různorodých pramenů k poznání dějin Světové organizace pro předškolní výchovu, tak k novodobým dějinám předškolní výchovy v různých částech světa.

      Inspirující dokumenty lze najít k historii a činnosti sekretariátu OMEP, ke vzniku a působení jednotlivých národních výborů OMEP, ke spolupráci OMEP s organizacemi UNESCO, UNICEF, Radou Evropy i s nejrůznějšími národními i mezinárodními organizacemi, které se zabývají problematikou předškolní výchovy a vzdělávání.

      Pozornost si zaslouží také archivní dokumenty vztahující se k otázkám výzkumných projektů realizovaných Světovou organizací pro předškolní výchovu během 60 let její existence. K nejzajímavějším patřily výzkumy a dotazníková šetření věnovaná tématům vzdělávání učitelek mateřských škol, inovaci v předškolní výchově, tradičním dětským hrám a hračkám či úloze masmédií ve vztahu a k rozvoji dítěte. K posledním projektům patří Tsunami Relief Project z roku 2005, zaměřený na pomoc obětem přírodní katastrofy v Indickém oceánu v prosinci 2004.

      Vzhledem k rozmanitosti a rozsahu dokumentů mohou k badatelským účelům využít archiv OMEP nejen odborníci z řad představitelů i členů OMEP, ale mohou z něj čerpat také studenti pedagogických a filozofických fakult pro své bakalářské či diplomové práce Archiv je otevřený také zájemcům o předškolní výchovu z řad laické veřejnosti.

Obsah archivu