main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity OMEP ČR > Projekty > Světový projekt > Představení projektu

Představení projektu

Projekt OMEP - Předškolní vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj

Education for Sustainable Development – the world OMEP project

Udržitelný rozvoj

„(Trvale) udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Znamená především rovnováhu mezi třemi základními oblastmi našeho života – ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím, také rovnováhu mezi zeměmi, různými společenskými skupinami, dneškem a budoucností, atd.“ (Cenia, česká informační agentura životního prostředí)

Světová organizace pro předškolní výchovu – OMEP v roce 2009 na svém Světovém shromáždění v Lagosu v Nigerii vyhlásila projekt, jehož tématem je výchova pro udržitelný rozvoj. Projekt stále pokračuje a má za sebou již dvě na sebe navazující fáze. Je stále otevřen pro všechny, kteří mají zájem se k němu připojit. 

Východiska

Zájem o oblast udržitelného rozvoje na nejvyšší úrovni mezinárodních organizací má již svoji historii. Z posledních iniciativ je třeba zmínit zejména summit OSN o udržitelném rozvoji, který se konal v roce 2002 v Johannesburgu, dále švédskou iniciativu zorganizovat světovou konferenci o výchově a vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2004, Gothenburg) a vyhlášení Dekády vzdělávání a výchovy pro udržitelný rozvoj pro léta 2005 – 2014, s nímž přišlo UNESCO. V rámci této dekády se uskutečnila řada konferencí a dílčích iniciativ na mezinárodní i národních úrovních, z nichž pro oblast předškolního vzdělávání bylo významné ustavení pracovní skupiny o zapojení předškolního vzdělávání do tématu udržitelný rozvoj. Jednalo se opět o švédskou iniciativu pod názvem „Příspěvek předškolního vzdělávání k udržitelné společnosti“ z roku 2007.

Projekt OMEP vyhlášený na Světovém shromáždění v Lagosu v Nigérii v roce 2009 přímo na tyto předcházející aktivity navázal.

V dokumentech o udržitelném rozvoji se píše o souvisejících a vzájemně se podporujících pilířích udržitelného rozvoje, jimiž jsou (1) sociální rozvoj, (2) ekonomický rozvoj a (3) ochrana životního prostředí. Pokud tyto pilíře, o nichž panuje shoda, aplikujeme do oblasti předškolní výchovy a vzdělávání, potom to znamená následující:

(1) Poznávat jeden druhého, poznávat podmínky života dětí v různých částech světa, uvědomovat si rodové (gender) rozdíly a výzvy plynoucí z tradičních genderových rolí a modelů v předškolních zařízeních, participace a vliv dětí založené na rovných právech, možnostech a povinnostech.

(2) Zajistit vzdělávání pro všechny, aktivně podporovat dětské učení a rozvoj, poskytovat široké příležitosti pro plný rozvoj potenciálu dívek a chlapců, vést děti k přijetí plné odpovědnosti jako občané a učit je patřičným rozhodnutím v současnosti a v budoucnosti.

(3) Vytvářet cítění pro přírodu, žít s přírodou, zaměřovat se na přírodu a životní prostředí jako na předměty a prostředky učení, za pomoci hry a učení poukazovat na ekologické problémy a výzvy.

V tomto smyslu byl tedy koncipován také projekt OMEP.

Realizací projektu v České republice byly pověřena Dana Moravcová (aktuálně předsedkyně ČV OMEP.