main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Volební řád

Volební řád

Český výbor Světové organizace pro předškolní vzdělávání, spolek

VOLEBNÍ ŘÁD

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Tento řád upravuje volbu do předsednictva  ČV OMEP

ČV OMEP volí:

·         Členy Předsednictva do počtu stanoveného Stanovami spolku

·         Členy revizní komise do počtu stanoveného Stanovami spolku

 1. Funkční období je tříleté.
 2. Právo být volen má každý člen spolku, který v den voleb dosáhl 18 let, a je řádným členem  ČV OMEP. Kandidát má právo odstoupit od kandidatury do zahájení voleb.
 3. Právo volit má každý člen spolku.
 4. Zanikne-li členovi členství ve spolku nebo nemá-li člen splněny všechny povinnosti vyplývající z členství za období delší než 2 roky, zaniká i jeho členství v předsednictvu ČV OMEP.

Článek 2

Průběh voleb do Předsednictva

1.      Každá volba členů Předsednictva je přímá a tajná. Volby do Předsednictva se provádějí na základě návrhů členů spolku, podaných před zahájením volby. Kandidátku připravuje Předsednictvo. Tato kandidátka se zveřejňuje společně s pozvánkou na členskou schůzi, ve které volba proběhne.

2.      Předseda volební komise před zahájením představí jednotlivé kandidáty v abecedním pořadí. Při představování kandidátů uvede: titul, křestní jméno a příjmení. Následně vyzve kandidáty v abecedním pořadí ke krátkému představení se přítomným členům (povolání, cíle, důvod přijetí kandidatury, aj.).

3.      Každý kandidát musí ústně projevit svůj souhlas s kandidaturou. Souhlas kandidátů bude zaznamenán v zápise z jednání členské schůze.

4.      Pro tajné volby připraví Předsednictvo hlasovací lístky. Hlasovací lístky obdrží přítomní voliči před vlastní volbou. Na volebním lístku je uvedeno pořadové číslo, příjmení, jméno, titul.

5.      Kandidát je volen tak, že číslo uvedené u jeho jména je zakroužkováno.  Na volebních lístcích pro volby do Předsednictva může být zakroužkováno nejvýše 11 kandidátů (9 členů Předsednictva a 2 členové kontrolní komise). Jinak upravené lístky jsou neplatné.

Článek 3

Volební komise

 1. Volební komise je určena pro přípravu a organizaci voleb v rámci členské schůze.
 2. Volební komise je volena v počtu 3 zástupců.  Návrh na členy volební komise podává předseda spolku. Členové spolku mohou podávat protinávrhy.
 3. Volba členů komise probíhá veřejným hlasováním a to o každém členovi zvlášť v abecedním pořadí. O volební komisi rozhodují všichni přítomní členové spolku. Kandidát je zvolen, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů.
 4. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou v probíhajících volbách. Delegát, který přijal členství ve volební komisi, nemůže být volen do Předsednictva.
 5. Volební komise zvolí ze svého středu předsedu, prostou většinou hlasů, který řídí další činnost.
 6. Vzniknou-li pochybnosti o platnosti volebního lístku, rozhoduje o platnosti volebního lístku volební komise většinou hlasů a poznamená to v zápise o výsledku hlasování.
 7. V zápise o hlasování musí být uvedeno:

a.      Složení volební komise

b.      Počet vydaných hlasovacích lístků

c.       Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků

d.      Počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty

e.      Konstatování, kdo byl zvolen

f.        Čas zahájení a skončení voleb

g.      Podpisy všech členů volební komise

Zápis z voleb zůstane přílohou zápisu z jednání předsednictva, na kterém bude zvolen nový předseda.

8.      Předseda volební komise oznámí členské schůzi výsledky voleb a předsedovi předá zápis o volbách

Článek 4

Volba předsedy, členů revizní komise a dalších členů Předsednictva

 1. Do Předsednictva jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.
 2. Členové Předsednictva zvolí veřejným hlasováním ze svého středu předsedu. Předsedou se stává kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Předsednictva. Dále zvolí 2 členy kontrolní komise.  O výsledcích voleb se pořídí zápis.
 3. V případě poklesu počtu členů Předsednictva, který určují stanovy, proběhne v rámci Předsednictva doplňující volba z  náhradníků podle počtu získaných hlasů.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 1. Volební řád byl schválen usnesením členské schůze dne 27.3. 2015 a je platný od 1. 4. 2015

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D

Předsedkyně ČV OMEP