main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity OMEP ČR > Projekty > Světový projekt > 2. fáze projektu

2. fáze projektu

Zpráva z realizace Světového projektu o vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj – 2. část

OMEP České republiky se zapojil i do 2. části Světového projektu o vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj.

Informace o podmínkách realizace světového projektu byly rozeslány na emailové adresy všem členům výboru OMEP ČR a byly zveřejněny v časopisech Učitelské noviny a Informatorium 3-8. Informace byly k dispozici i na webových stránkách www.omep.cz.

Přes počáteční problémy s organizací projektu se podařilo získat celkem 19 projektů.

Do zpracování dílčích projektů se opět zapojili studenti z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Ti měli za úkol ve dvojici zpracovat návrhy činností k libovolně zvolenému kriteriu (kriteriím) ze „7 R“. Získala jsem tak 9 projektů, které byly zpracovány studenty. Bohužel se nepodařilo projekty zrealizovat a popsat reakce dětí.

Dalších 9 příspěvků jsem obdržela z pražských mateřských škol (Praha 4, Praha 8, Praha 1) a jeden příspěvek byl zaslán z Liberce.

Nejčastěji zpracovávaná témata:

Reuse 12x

Recycle 12x

Reflect  8x

Respect  6x

Reduce 4 x

Redistribute 3x

Rethink 3x

Jeden projekt byl připraven k oslavě Dne země – má ekologické téma, ale nedokázala jsem je zařadit mezi žádné z „R“.

Čtyři z dílčích projektů se zaměřují pouze na jedno „R“ a všechny činnosti zaměřují ke zvolenému tématu.

Ostatní projekty řeší více „R“ a prezentují tomu odpovídající činnosti.

Jeden z projektů pracuje s tématy Les, Voda, Odpady. Jednotlivá témata v sobě integrují různá „R“, v rámci navržených činností.

Příklady činností:

Návštěva ZOO, četba z knihy, máňásková scénka, třídění předmětů, pozorování vývoje motýla z larvy, sběr obalového odpadu a jeho využití pro další činnosti dětí, hry s plastovými víčky, výstava výrobků z obalových materiálů, výtvarné zpracování prožitku, práce s obrazovým materiálem, pokusy, putovní výstava, prezentace v místním tisku, využití PET lahví jako hudebního nástroje, dramatizace pohádky, příběhu, práce s interaktivní tabulí, sběr starých mobilních telefonů, konstruktivní činnosti, práce s mapou, ochutnávka jídel, sběr hraček, s kterými si již děti nehrají – dar dětem do dětského domova, využití obalového materiálu pro výtvarnou a pracovní činnost, aj.

Použité metody:

Pozorování, rozhovory, sdělování dětských zkušeností, prožitkové metody (návštěva lesa, pozorování líhnutí motýla, atd.), vycházka, situační učení – navození konkrétní situace, kterou děti řeší, řešení problému, aj.

Zhodnocení kvality projektů:

Pouze šest projektů řeší problematiku tak, jak bylo požadováno. Tzn. přiměřeným způsobem (konkrétní činnosti, prožitkové metody, pokusy, experimenty, pozorování, vysvětlení, aj.) vedou děti k pochopení problematiky. Jsou zde prezentovány nápadité činnosti a akce, které vedou děti k vyvození žádoucího závěru. Do činností dětí jsou zapojeni i rodiče. Jsem přesvědčena, že tyto činnosti děti zaujaly a obohatily je. Čtyři projekty byly doplněné o fotografie z realizace projektu.

Zbytek projektů, v prezentované podobě, zůstává mimo problém, který by měl být řešen. Projekty jsou samoúčelné – např. využití obalového materiálu pro výtvarnou a pracovní činnost zůstává bez vysvětlení ve vztahu k problému. Odpad děti sice dále využijí v činnostech, ale není řešen problém jeho likvidace s vysvětlením proč a jak odpad likvidovat.

Chybí konkrétní činnosti (pokusy, experimenty). V projektech je nejčastěji využívána slovní metoda, prohlížení obrázků. Pouze ve  třech příspěvcích, v případě práce s obrázky, bylo využito porovnání motivačních obrázků z rozvojových zemí pro porovnání s podmínkami života v Evropě (ČR), vedení dětí k pochopení rozdílů v jednotlivých částech světa a absentuje dotaz např. „Co bys uděl/a, aby se děti na obrázku měly lépe?“

V některých projektech chybí vysvětlení smyslu činností, které dospělí s dětmi realizují, co má činnost v dítěti evokovat.

Objevily se i projekty, ve kterých nabízené činnosti nekorespondovaly s tématem.

Některé příspěvky pouze schematicky popisují co se má a co se nemá, co je správné a žádoucí a co ne. V těchto případech nebyly uvedeny konkrétní činnosti nebo jich bylo málo.

Zhodnocení realizace projektu učiteli:

Krátce po zahájení projektů si děti začaly všímat nepořádku v okolí mateřských škol a s chutí pomáhaly při úklidu zahrady i blízkého okolí. Při použití obalů k tvořivému vyrábění děti překvapily originálními nápady. Smysl třídění odpadu pochopily snáze díky fotografiím z Haiti, kde se odpad netřídí.

Učitelé zjistili, že děti mají přehled o svém okolí a o okolní přírodě. Vědí, jak se mají v přírodě chovat a mají rády vycházky do parku i do lesa.

Některé z učitelek z mateřských škol chce v projektu pokračovat. Chtějí, aby si děti uvědomily, že i na nich záleží, jak bude vypadat náš svět, a že je třeba společně vytvářet podmínky pro trvale udržitelný rozvojVíce zde: http://www.omep.cz/projekty/svetovy-projekt/a2-faze/