main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > OMEP ČR > Historie ČV OMEP

Historie, poslání a aktivity OMEP ČR

Po druhé světové válce byla patrná devastace napříč celou Evropou - zničené budovy, parky, silnice, infrastruktura. Zároveň byla patrná i psychická a sociální devastace. Skupina vzdělavatelů se zaměřila zejména na to, jak zlepšit podmínky života malých dětí. Současně hledali způsoby, jak zapojit do svých aktivit další aktéry k naplnění cíle pomoci malým dětem.

V roce 1946 Allen Hurtwood (Velká Británie) a Alva Myrdal (Švédsko) spolu s dalšími aktéry z Francie, Dánska a Norska, připravili plán k vytvoření světové organizace, která bude prosazovat a hájit práva a vzdělání pro malé děti. Podnět k jejímu založení byl dán na zasedání UNESCO v Paříži a tento  byl tento plán podpořen. Zásluhou aktivit Dr. Marie Bartuškové byl ustanoven Mezinárodní pracovní výbor OMEP. Zakladatelky pozvaly v roce 1948 zástupce 19 zemí z 5 kontinentů na světovou konferenci věnovanou předškolní výchově do Prahy. OMEP byl založen na první konferenci konané na Karlově univerzitě v Praze ve dnech 26. - 28. srpna 1948. Tématem konference bylo Dětství a světové společenství. Zakládajícími členy se stali: Allen of Hurtwood (Velká Británie), Marie Bartušková (Československo), Ella Esp (Norsko), Alva Myrdal (Švédsko), Jens Sigsgaard (Dánsko). Pražské konference se zúčastnily delegace z Austrálie, Belgie, Kanady, Číny, Československa, Dánska, Francie, Zlatého Pobřeží, Velké Británie, Holandska, Indie, Itálie, Norska, Jižní Afriky, Švédska, USA a Jugoslávie. První světovou předsedkyní OMEPu byla v Praze zvolena Alva Myrdal ze Švédska. Tato nová organizace byla vnímána jako organizace, která funguje na principu spolupráce lidí z celého světa za účelem sdílení informací a iniciování aktivit, které budou prospěšné pro malé děti na celém světě. Dokumenty přijaté na pražské zakládající konferenci (Stanovy, Rezoluce, Plán činnosti) a organizační struktura OMEPu poskytly solidní základ pro jeho rozvoj až do současnosti.  

Československo se stalo členem OMEP v roce 1948. Organizace se jmenovala Československý výbor světové organizace pro předškolní výchovu a jeho a první předsedkyní byla Dr. Marie Bartušková. V čele OMEP působila až do roku 1970

V roce 1970 se mění název organizace na České národní sdružení a Slovenské národní sdružení a předsedkyní se stala PhDr. L'uba Klindová, CSc. Vedení Českého národního sdružení se ujala PhDr. Lily Monatová, DrSc.

V roce 1992  se název, v souvislosti se změnou názvu republiky (Česko - slovenská federativní republika), mění na Česko - slovenský výbor Světové organizace pro předškolní výchovu.

Po rozdělení Česko - slovenska v  roce 1993 došlo rovněž k rozdělení Česko - slovenského výboru Světové organizace pro předškolní výchovu na dva samostatné výbory Český a Slovenský výbor OMEP.

Český výbor OMEP je součástí světové organizace. Má status neziskové a nevládní organizace, která spolupracuje s MŠMT ČR a s ostatními nevládními organizacemi a asociacemi v České republice i v zahraničí.

Český výbor OMEP vyvíjí řadu oceňovaných aktivit jak na mezinárodní, tak na domácí úrovni. Je jedinou organizací v oblasti předškolní výchovy u nás, která má mezinárodní zastřešení v podobě takto respektované celosvětové organizace (OMEP má více než 70 členských zemí ve všech pěti světadílech). Naším prvořadým zájmem je i nadále pracovat ve prospěch předškolní výchovy jak v ČR, tak ve spolupráci s ostatními členskými zeměmi, a tyto mezinárodní podněty zprostředkovávat české odborné veřejnosti.

Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu  je dobrovolné sdružení odborných pracovníků a zájemců z oboru předškolní výchovy a zdravotní péče o děti předškolního věku.

Členská základna má asi 100 členů. V současném českém výboru OMEP jsou zastoupeni pracovníci předškolního školství (zástupci vysokých škol, zástupce ČŠI, ředitelky škol). Někteří z členů jsou současně zástupci regionů ČR.

Zástupci výboru se pravidelně zúčastňují evropských a světových shromáždění, které konají každoročně v některé ze členských zemí. 

OMEP ČR se podílí na připomínkování zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů, podporuje a snaží se prosadit potřeby předškolního školství na úrovni MŠ, prosazuje potřeby předškolního školství na úrovni MŠMT má zastoupení v poradním sboru pro předškolní vzdělávání na MŠM a ve Výboru pro udržitelné vzdělávání při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Spolupracuje s ostatními profesními organizacemi.

V rámci OMEP se v letech 1995 – 2000 uskutečňovaly vzájemné stáže mezi pražskými mateřskými školami a školami v německém Düsseldorfu. Každý rok se stáží zúčastnilo 5 ředitelek z Prahy a 5 ředitelek z Düsseldorfu. Stážistky  měly možnost seznámit se systémem předškolního vzděláváním v České republice a v Německu.

V rámci aktivity Gruntvig byl ČV OMEP zapojen do projektu „Spolupráce rodičů a učitelů při přestupu dětí z mateřské školy do základní školy“. Do tohoto projektu byly zapojeny kromě České republiky také Polsko, Řecko, Severní Irsko (Spojené Království) a Slovensko. Výstupem z tohoto projektu bylo vydání brožury k uvedenému tématu. V roce 2010 získal OMEP ČR Pečeť kvality za nejlepší projekt v rámci aktivity Gruntvig za posledních 10 let.

V letech 2010 až 2012 se OMEP ČR zapojil do Světového projektu Světové organizace OMEP na téma udržitelný rozvoj, jehož cílem bylo zjistit představy a názory dětí k této problematice. V roce 2011 projekt pokračoval prezentací konkrétních projektů zrealizovaných ve vztahu k tématu. OMEP ČR jako jediná ze zúčastněných zemí zorganizoval putovní výstavu výtvarného zpracování tématu dětmi. V roce 2012 se ČV OMEP zapojil i  do třetí fáze projektu s tématem Mezigenerační rozhovory k trvale udržitelnému rozvoji.

Od roku 2013 každoročně přijíždí do Prahy studentky z pedagogické školy v Plymouthu, Velká Británie. Pod vedením učitele  Philipa Selbie (člen OMEP Velká Británie) v Praze absolvují týdenní praxi v mateřských školách, jejichž ředitelky jsou členkami OMEP ČR.

Český výbor OMEP pravidelně organizuje konference k aktuálním tématům předškolního vzdělávání a výchovy.

 

 

 

 

 

 

 

Chcete se stát členem ČV OMEP?

Vyplňte přihlášku individuální / kolektivní. Následně obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky předsedkyní. Řádným členem ČV OMEP se stanete po uhrazení aktuálního členského příspěvku

Více informacío členství