main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Stanovy

Stanovy

Čl. 1

NÁZEV

 1. Název spolku zní: Český výbor Světové organizace pro předškolní výchovu
 2. Spolek je členem Světové organizace pro předškolní výchovu: Organisation Mondiale pour l´Education Préscolaire (dále jen OMEP).

Čl. 2

VYMEZENÍ A ÚČEL

 1. Český výbor Světové organizace pro předškolní výchovu (dále jen Výbor) je dobrovolné sdružení odborných pracovníků a zájemců z oboru předškolní výchovy a zdravotní péče o děti předškolního věku, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Výbor v souhlase se stanovami OMEP:
 1. podporuje studium vývoje a výchovy dětí předškolního věku a výměnu názorů na tyto otázky v různých zemích,
 2. přispívá k porozumění mezi lidmi a národy, obhajuje práva dětí v zájmu jejich šťastného dětství a dobrého rodinného života,
 3. podporuje rozvoj výchovy dětí předškolního věku v rodině a v předškolních zařízeních, zkušenosti z výchovné práce a péče si vyměňuje s pracovníky z jiných zemí.
 1. Výbor plní svoje poslání zejména tím, že:
 1. shromažďuje a rozšiřuje výsledky vědeckého výzkumu v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání,
 2. shromažďuje dokumentaci o péči, výchově a vzdělávání dětí předškolního věku v různých zemích,
 3. vede ankety a šetření o předškolní výchově a vzdělávání,
 4. podporuje studium a výzkumy spojené s předškolní výchovou a vzděláváním,
 5. organizuje semináře a konference, seznamuje s výsledky teorie a praxe předškolní výchovy a vzdělávání v různých zemích,
 6. organizuje mezinárodní semináře a konference s problematikou předškolní výchovy a vzdělávání,
 7. podporuje výchovu rodičů předškolních dětí,
 8. podporuje přípravu odborného personálu pracujícího v předškolních zařízeních,
 9. napomáhá udržování mezinárodní knihovny, archivu OMEP, vydávání publikací o předškolní  výchově a vzdělávání a pořádání výstav,
 10. udržuje a rozvíjí styky s organizacemi OMEP v jiných zemích,
 11. spolupracuje se státními orgány, společenskými organizacemi a institucemi, které mají vztah k problematice péče o děti předškolního věku.

Čl. 3

PŮSOBNOST A SÍDLO

 1. Sídlo Spolku je podle působení jeho předsedy.
 2. Současné sídlo: Český výbor Světové organizace pro předškolní výchovu

Římská 1255/27

120 00 Praha 2 – Vinohrady

 1. Působnost Výboru se vztahuje na celé území České republiky

Čl. 4

VZTAH VÝBORU K OMEP

(1) Z členství Výboru ve Světové organizaci OMEP vyplývají tato práva a povinnosti:

 1. podávat Světové organizaci OMEP zprávy o činnosti a akcích Výboru,
 2. vysílat zástupce s hlasem rozhodujícím a další delegáty bez hlasovacího práva na Světová shromáždění OMEP,
 3. vysílat delegáty na Evropské regionální schůze a konference OMEP,
 4. udržovat a rozvíjet styky s výbory jiných států,
 5. platit členské příspěvky,
 6. odebírat publikace OMEP.

Čl.5

ČLENSTVÍ

 1. Členství ve Výboru je individuální, kolektivní a čestné.
 2. Členy spolku jsou zakladatelé spolku a nově přijatí členové.
 3. Individuálními členy se mohou stát teoretičtí a praktičtí pracovníci a jiní zájemci, kteří se zabývají otázkami výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku a péčí o ně.
 4. Na návrh Předsednictva může členská schůze zvolit za čestného člena osobu, která se význačným způsobem zasloužila o rozvoj předškolní výchovy a vzdělávání. Zvolený získává čestné členství přijetím volby.
 5. Kolektivní členství – kolektivními členy se mohou stát školy, instituce a zařízení, kde je větší zastoupení pedagogů nebo pracovníků, jejichž činnost souvisí s výchovou, vzděláváním a péčí o předškolní děti.
 1. Členství vzniká tím, že Předsednictvo Výboru přijme přihlášku žadatele nebo kolektivu a žadatel zaplatí členský příspěvek na běžný rok. Členství nelze odmítnout z rasových, náboženských nebo politických důvodů.
 2. Členství ve spolku zaniká:
 1. písemnou dohodou o zániku členství,
 2. doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku,
 3. doručením oznámení o vyloučení člena členskou schůzí, pokud člen vážně poruší stanovy, neplní povinnosti vyplývající z členství, opožďuje se s placením členského příspěvku nejméně o 2 roky od jeho splatnosti,
 1. úmrtím člena,
 2. zánikem spolku.

Čl. 6

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

(1) Právem člena je:

 1. podílet se na činnosti spolku,
 2. obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,
 3. volit a být zvoleni do orgánů Výboru,
 4. zúčastňovat se činnosti Výboru a být informováni o jeho akcích a o činnosti OMEP,
 5. rozvíjet činnost Výboru podle možností a potřeb regionů,
 6. používat shromážděnou dokumentaci,
 7. kdykoli ze spolku vystoupit.

(2) Povinností člena je:

 1. dodržovat stanovy spolku,
 2. respektovat platné rozhodnutí orgánů spolku,
 3. platit členské příspěvky v určené výši.

(3) Seznam členů:

 1. Výbor vede seznam členů. Evidence členů není veřejně přístupná. Vedení seznamu členů zajišťuje pokladní a pověřený člen předsednictva Výboru, a to v elektronické i tištěné podobě.
 2. V seznamu jsou o členovi zapsány tyto údaje: příjmení, jméno, datum a místo narození, adresa bydliště, kontaktní telefon a email, adresa pracoviště, zaměstnání.
 3. V případě kolektivního členství: název firmy, IČO, příjmení a jméno kontaktní osoby, kontaktní adresa, kontaktní telefony a emaily.
 4. Zápisy a výmazy při vzniku a zániku členství ve Výboru provádí pověřený člen předsednictva Výboru.
 5. Změny v seznamu členů provádí pověřený člen Předsednictva Výboru, bez zbytečného odkladu poté, co nastala skutečnost, která změnu zápisu odůvodňuje.
 6. Člen Výboru má právo nahlížet do části seznamu členů, v níž jsou údaje o něm, a žádat o bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů.
 7. Údaje zapsané v seznamu členů může Výbor používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům Výboru. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem člena, kterého se týkají.

Čl. 7

ORGÁNY SPOLKU

(1) Orgány Výboru jsou:

 1. a) Členská schůze
 2. b)  Předsednictvo
 3. d) Kontrolní komise

(2) Členská schůze je vrcholným orgánem Výboru.

Členská schůze:

 1. Skládá se ze všech členů spolku.
 2. Určuje v rozsahu stanov zaměření a náplň činnosti Výboru.
 3. Volí  9 členů Předsednictva a 2 členy kontrolní komise.
 4. Odvolává členy předsednictva a revizory na jejich žádost nebo z důvodu neplnění povinností.
 5. Schvaluje výši členského příspěvku podle návrhu Předsednictva Výboru.
 6. Vydává a schvaluje vnitřní předpisy.
 7. Usnáší se na zásadních věcech hospodářské povahy.
 8. Usnáší se na návrzích na změnu stanov.
 9. Usnáší se na zrušení Výboru.
 10. Volí čestné členy OMEP.
 11. Schvaluje výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření.
 12. Schvaluje plán činnosti na kalendářní rok.
 13. Rozhoduje o naložení s majetkem Výboru při jeho zániku.
 14. Usnáší se na dalších věcech, které si vyhradí.
 1. Členskou schůzi svolává Předsednictvo Výboru podle potřeby, nejméně jednou ročně, vždy však nejpozději měsíc poté, když o svolání členské schůze požádá písemně alespoň třetina členů Výboru.
 2. Členskou schůzi řídí předseda nebo místopředseda. Předseda může pověřit vedením schůze i člena předsednictva.
 3. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň polovina členů Výboru. Nesejde-li se v určenou hodinu potřebný počet členů, koná se o půl hodiny později členská schůze, která je způsobilá usnášet se za jakéhokoliv počtu přítomných.
 4. Z každého zasedání je vyhotovován zápis.
 5. Návrh se stane usnesením členské schůze, když pro něj hlasovala většina přítomných.

Čl. 8

PŘEDSEDNICTVO

 1. Předsednictvo Výboru (dále jen Předsednictvo) je výkonným orgánem členské schůze, který řídí činnost Výboru v době mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly členské schůze. Zabezpečuje všechny úkoly Výboru, pokud nejsou vyhrazené členské schůzi.
 2. Předsednictvo má 9 členů a 2 členy kontrolní komise. Volební období členů předsednictva Výboru trvá 3 roky.
 3. V čele Předsednictva stojí a jeho činnost řídí předseda Výboru.
 4. Předsedu v jeho nepřítomnosti nebo v případě, že tento nemůže svoji funkci vykonávat, zastupuje místopředseda, dále pak další z členů Předsednictva určený Předsednictvem.
 5. Předseda je oprávněn jednat jménem Výboru samostatně.

Čl. 9

ZASTUPOVÁNÍ VÝBORU

 1. Výbor zastupuje předseda, který vystupuje jeho jménem.
 2. Za Výbor se předseda podepisuje tak, že k názvu Výboru připojí svůj podpis s uvedením funkce.
 3. Předsednictvo může zplnomocnit i jiné členy na zastupování Výboru v rozsahu, který určí Předsednictvo.
 4. Zplnomocnění členové se podepisují za Výbor s dodatkem, který vyjadřuje jejich zplnomocnění („v zastoupení“).

ČL. 10

PŘEDSEDA

 1. Předseda:
 1. je statutárním orgánem spolku, který za spolek činí veškeré právní úkony,
 2. jedná jménem spolku,
 3. zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace písemností,
 4. činnosti předsedy se ujímá dnem zvolením členskou schůzí do funkce,
 5. funkční období předsedy je spolkem stanoveno na 3 roky,
 6. předsedou může být zvolen tentýž kandidát nejvýše po dvě volební období,
 7. pověřuje jiné osoby k jednání jménem spolku formou písemné plné moci,
 8. navrhuje vnitřní předpisy spolku,
 9. spravuje majetek spolku,
 10. svolává a řídí členskou schůzi,
 11. předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření,
 12. výkon činnosti předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy, zánikem spolku, vypršením funkčního období,
 13. umožňuje všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.

Čl. 11

MÍSTOPŘEDSEDA

 1. Místopředseda:
 1. zastupuje předsedu spolku v době, kdy ten nemůže svoji funkci vykonávat,
 2. pokud předseda ukončí svoji činnost, stává se místopředseda statutárním orgánem spolku.

Čl. 12

SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA

 1. Schůzi Předsednictva svolává předseda podle potřeby, nejméně však 3krát do roka, nejpozději však do týdne po té, když ho o to požádá alespoň třetina členů předsednictva.
 2. Předsednictvo se může usnášet, když je přítomna nejméně polovina jeho členů.
 3. Přijetí usnesení si vyžaduje souhlas většiny přítomných. Při rovnosti hlasů se přijímá návrh, pro který hlasoval předseda.
 4. Jednání Předsednictva je možné uskutečnit elektronicky „ per rollam“.

Čl. 13

KONTROLNÍ KOMISE

 1. Dohled nad hospodařením Výboru vykonávají dva členové kontrolní komise.
 2. Členové kontrolní komise podávají zprávu o své činnosti členské schůzi.

Čl. 14

HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDKY SPOLKU

(1) Výbor hospodaří s prostředky, které získal:

 1. z členských příspěvků,
 2. z vlastní činnosti,
 3. z dotací,
 4. z darů,
 5. z dalších příjmů, pokud neodporují obecně závazným právním předpisům a Stanovám Výboru.

Čl. 15

HOSPODAŘENÍ SPOLKU

 1. Majetek, který nabude Výbor je ve vlastnictví Výboru. Disponovat s tímto majetkem mohou orgány Výboru.
 2. Předsednictvo sestaví koncem každého roku plán činnosti a na jeho základě rozpočet na příští rok. Na začátku každého roku sestaví návrh účetní uzávěrky za uplynulý kalendářní rok.
 3. Předsednictvo je povinno předložit návrh účetní uzávěrky revizorům k revizi.
 4. Zpráva o hospodaření a zpráva revizorů, které projednalo předsednictvo, se předkládají ke schválení členské schůzi.
 5. Hospodaření Výboru probíhá na základě schváleného rozpočtu.

Čl. 16

ZÁNIK SPOLKU

(1) Výbor zaniká:

 1. Výbor zanikne usnesením členské schůze dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Písemný návrh na usnesení o zániku Výboru rozešle předsednictvo všem členům nejpozději šest týdnů před konáním členské schůze, která má na programu jednat o návrhu usnesení o zániku Výboru.
 2. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze.
 3. Pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
 4.  

(2) Při zániku spolku rozhoduje o majetku spolku členská schůze.

Čl. 17

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy Výboru.
 2. Jakékoliv doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy členské schůze.
 3. Výbor má právo, v souladu s cíli své činnosti, obracet se na státní orgány s peticemi a žádostmi.
 4. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
 5. Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

Čl. 18

ÚČINNOST

 1. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 27.3.2015 jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 27.3.2015.
 2. Znění těchto stanov je účinné od 27.3.2015