main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > Předsednictvo

Předsednictvo 2022 -2024

 Programové prohlášení na období 2022 - 2024

Dana.jpg PhDr. Dana Moravcová, Ph.D - předsedkyně, komunikace se světovým a evropským OMEP, komunikace s médii

V roce 2004 ukončila doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor Pedagogika. Praxi učitelky mateřské školy zahájila v roce 1979. Od roku 1990 do současnosti působí jako ředitelka Mateřské školy „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27.  Od roku 2004 do roku 2011 působila jako externí odborný asistent na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, kde přednášela předměty předškolní pedagogika a metodika předškolního vzdělávání. Od roku 1998 je členem Českého výboru OMEP.  V letech 2012 - 2018 působila jako předsedkyně organizace, letech 2019 - 2021 jako místopředsedkyně. Je členem poradního sboru pro předškolní vzdělávání a členem akreditační komise při MŠMT ČR. Specializuje se na spolupráci s rodinou, zdravé stravování a životní styl. Publikuje v odborných časopisech a příležitostně přednáší na seminářích a konferencích pro učitelky mateřských škol.

rimska@ctyrlistek.biz

Milada.jpg prof. Milada Rabušicová, Ph.D – místopředsedkyně, komunikace se zahraničím, evropské projekty  

Absolvovala studium Pedagogiky a Českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, tamtéž získala v roce 1996 doktorát v oboru Pedagogika. V roce 2000 se habilitovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2009 byla jmenována profesorkou Andragogiky. Vysokoškolskou učitelkou je od roku 1989, působí jako profesorka na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Publikovala celou řadu odborných článků v domácích i zahraničních časopisech a je autorkou a spoluautorkou několika monografií z oblasti vztahů školy a rodiny, funkční gramotnosti, předškolní pedagogiky a vzdělávání dospělých. V minulosti byla členkou či řídila několik výzkumných projektů. Nedávno ukončila práci na výzkumném projektu GA ČR Mezigenerační učení: děti, rodiče a prarodiče v neformálním vzdělávání a v informálním učení. Je členkou výkonného výboru a viceprezidentkou pro Evropu Světové organizace pro předškolní výchovu – OMEP.

milada@phil.muni.cz

Jana Vaníčková.jpg  Mgr. Jana Vaníčková – členka                               

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor předškolní pedagogika. Ve školství pracuje od roku 1979 a  ředitelkou mateřské školy je od roku 1990. Do OMEP vstoupila v roce 1996 a od roku 2007 pracuje v předsednictvu ČV OMEP jako pokladní. Aktivně se zapojuje do mezinárodních grantových akcí. V současné době ředitelkou mateřské školy v Na Vrcholu, Praha 3.

ja.van@seznam.cz 

 

Zora foto.jpg doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D - tajemnice, národní projekty, soutěže, organizace konferencí                                                        

Vystudovala bakalářské studium v oboru Školský management, magisterské studium v oboru předškolní pedagogika a doktorské studium v oboru pedagogika. Všechna studia absolvovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V oboru Pedagogika pak habilitovala na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Pracovala jako učitelka a ředitelka MŠ, od roku 2008 působí na PdF MU v Brně. Je členkou několika asociací (např. Asociace předškolní výchovy, světová mezinárodní organizace OMEP), ve kterých současně působí jako členka užšího vedení. Je členkou České pedagogické společnosti, České asociace pedagogického výzkumu, odborné skupiny pro podporu vzdělávacího odboru předškolního vzdělávání a oboru Pedagogika při MŠMT. V roce 2017 se stala členkou vědecké rady nakladatelství Portál. Je lektorkou programů určených předškolním pedagogům, autorkou řady metodických materiálů a publikací a řešitelkou několika výzkumných i vzdělávacích projektů.

zora13@seznam.cz

Petra Vystrčilová.jpg  Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D - zahraniční projekty   

Vystudovala magisterské studium v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF Univerzity Hradec Králové v roce 2010 a doktorské studium v oboru Pedagogika na PdF MU v Brně v roce 2015. Od stejného roku pracuje jako vysokoškolská učitelka na Katedře primární pedagogiky PdF MU. V rámci vysokoškolské profese vede nebo je členem rozvojových a výzkumných projektů. Je členkou České pedagogické společnosti a České asociace pedagogického výzkumu. Od roku 2018 je členkou ČV OMEP.

vystrcilova@ped.muni.cz

 fotka HN.jpg PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D - národní projekty, soutěže, organizace konferencí  

Vystudovala učitelství českého a francouzského jazyka na Pedagogické fakultě UK v Praze. V roce 2019 získala doktorát v oboru Pedagogika na MU v Brně. Od roku 2013 působí na Ústavu školní pedagogiky na Fakultě humanitních studií ve Zlíně, kde se podílí na přípravě budoucích učitelů mateřských škol a 1. stupně ZŠ. Je předsedkyní zlínské pobočky České pedagogické společnosti, členkou organizace ATEE, EARLI a EUCU. Publikuje v oblasti výukové komunikace, badatelského vzdělávání a rozvoje jazykové a literární gramotnosti dětí předškolního a mladšího školního věku.

hnavratilova@utb.cz

 

Jaromíra Pavlíčková.jpg Mgr. Jaromíra Pavlíčková - komunikace s veřejností a médii

Praxi učitelky mateřské školy vykonává od roku 1979. V letech 1995 - 1997 jako ředitelka na Praze 2, v Mateřské škole Vozová a od roku 1998 do současnosti jako ředitelka na Praze 1, v Mateřské škole Revoluční. V roce 2005 ukončila magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor předškolní pedagogika. Členkou OMEP je od roku 1997,  od roku 1998  v Českém výboru OMEP jako členka revizní komise

info@msrevolucni.cz 

Hana Splavcová.jpg Mgr. Hana Splavcová - spolupráce s profesními organizacemi

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obory Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku se zaměřením na rané dětství. V současné době dokončuje doktorské studium v oboru Pedagogika. Má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním a péčí o děti předškolního, a zejména raného věku. Nyní pracuje v Národním pedagogickém institutu České republiky, kde garantuje oblast předškolního vzdělávání. Nad rámec pracovních aktivit se věnuje DVPP. Nejčastějšími tématy jsou vzdělávání dětí od dvou let v MŠ, gramotnosti v PV a naplňování platných právních předpisů v MŠ.  Je předsedkyní výboru Asociace předškolní výchovy a nově i členkou předsednictva českého OMEP

hana.splavcova@npi.cz.

Marie Marxtová.JPG Mgr. Marie Marxtová - člen revizní komise, komunikace s NPMK JAK (archiv OMEP), 

V roce 1982  ukončila studium na  Univerzitě Karlově na  Pedagogické fakultě.   Ve školství pracovala celý život nejprve jako učitelka a od roku 1989 jako ředitelka. Od roku 2012   se věnovala   předškolním vzdělávacím aktivitám jako fyzická osoba. Účastnila se mezinárodních projektů  v rámci projektů Comenius a  projektu Grundtvig,  spolupracovala s předškolními zařízeními v evropských zemích.Členkou Českého OMEP je od roku 1992.   Od roku 1996 je členkou výboru, kde od roku 1999 zastávala dvě volební období funkci předsedkyně.

marie.marxtova@seznam.cz

Jana Prekopová.jpg Mgr. Jana Prekopová

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, odbor pedagogika v specializaci předškolní pedagogika. V roku 2004 absolvovala 1. kvalifikační zkoušku. Jako učitelka mateřské školy pracovala od  roku 1983, jako ředitelka pracovala v letech 1997-1999, 2004-2005 a od roku 2005 do 2014 pracovala jako referent pro metodické a odborné řízení mateřských škol na Školském úřadě Města Banská Bystrica. Zároveň od roku 2009 do 2014 pracovala externě jako lektor a člen zkušebních komisí kontinuálního vzdělávání Metodicko-pedagogického centra. Od roku 2014 pracuje opět jako ředitelka mateřské školy. Členkou OMEP je od roku 1997, od roku 1998 do 2014 byla v předsednictvu SV OMEP, z toho 2 volební období v revizní komisi a v posledním volebním období jako místopředsedkyně. Na svém kontě má organizaci několika úspěšných odborných konferencí, je autorkou odborné publikace.

jana.prekopova@gmail.com

 

Karol Bílková.jpg Bc. Karolína Bílková - komunikace s členskou základnou (facebook, web)

Vystudovala bakalářský program na Husitské  teologické fakultě, obor sociální pedagogika, poté jsem si doplnila vzdělání SOŠ Mills. Jako učitelka mateřské školy pracuji od roku 2013. V současné době jsem zástupkyně ředitelky v mateřské škole Na Vrcholu, Členkou OMEP jsem od roku 2018.

bkajik@seznam.cz  

 

                                                                   20220124_113039.jpg

 

Předsednictvo 2019 – 2021

IMG_1011.jpg  prof. Milada Rabušicová, Ph.D – předsedkyně, komunikace s evropským a světovým  OMEP a se zahraničím     

Absolvovala studium Pedagogiky a Českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, tamtéž získala v roce 1996 doktorát v oboru Pedagogika. V roce 2000 se habilitovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2009 byla jmenována profesorkou Andragogiky. Vysokoškolskou učitelkou je od roku 1989, působí jako profesorka na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Publikovala celou řadu odborných článků v domácích i zahraničních časopisech a je autorkou a spoluautorkou několika monografií z oblasti vztahů školy a rodiny, funkční gramotnosti, předškolní pedagogiky a vzdělávání dospělých. V minulosti byla členkou či řídila několik výzkumných projektů. Nedávno ukončila práci na výzkumném projektu GA ČR Mezigenerační učení: děti, rodiče a prarodiče v neformálním vzdělávání a v informálním učení. Je členkou výkonného výboru a viceprezidentkou pro Evropu Světové organizace pro předškolní výchovu – OMEP.

milada@phil.muni.cz

                                                                                                                             

IMG_20181217_0001.jpg  PhDr. Dana Moravcová, Ph.D - místopředsedkyně, komunikace s médii, správa webových stránek, komunikace s profesními organizacemi

V roce 2004 ukončila doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor pedagogika. Praxi učitelky mateřské školy zahájila v roce 1979. Od roku 1990 do současnosti působí jako ředitelka Mateřské školy „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27.  Od roku 2004 do roku 2011 působila jako externí odborný asistent na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, kde přednášela předměty předškolní pedagogika a metodika předškolního vzdělávání. Od roku 1998 je členem Českého výboru OMEP.  V letech 2012 - 2018 působila jako předsedkyně organizace. Je členem poradního sboru pro předškolní vzdělávání při MŠMT ČR.  Specializuje se na využívání počítačů v mateřské škole, spolupráci s rodinou, zdravé stravování, srovnávací pedagogiku

rimska@ctyrlistek.biz

 

1A0O3595 Jana.jpg   Mgr. Jana Vaníčková – pokladní, správa bankovních účtů                               

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor předškolní pedagogika. Ve školství pracuje od roku 1979 a  ředitelkou mateřské školy je od roku 1990. Do OMEP vstoupila v roce 1996 a od roku 2007 pracuje v předsednictvu ČV OMEP jako pokladní. Aktivně se zapojuje do mezinárodních grantových akcí. V současné době ředitelkou mateřské školy v Na Vrcholu, Praha 3.

ja.van@seznam.cz 

 

Mgr. Marie Marxtová -  komunikace s členskou základnou, spolupráce s archivem Národního pedagogického muzea a knihovny J.A. Komenského

V roce 1982  jsem ukončila studium na  Univerzitě Karlově na  Pedagogické fakultě.  Pracovala jsem jako učitelka mateřské školy a  poté  jako ředitelka mateřské školy na Praze 2. Od roku 2012   se věnuji  předškolním vzdělávacím aktivitám jako fyzická osoba. Celoživotně jsem si doplňovala pedagogické vzdělání. V roce 2001 jsem byla vyslána MŠMT na studijní pobyt do Golda Meir Mount Carmel International Training center Haifa, kde jsem studovala při krátkodobém pobytu  „Science Education in Early Childhood“ V rámci programu celoživotního vzdělávání jsem studovala na Univerzitě  Karlově na Filozofické fakultě v šestisemestrálním studiu „Sociální vývoj dítěte“. Účastnila jsem se mezinárodních projektů  v rámci projektu Comenius a  projektu Grundtvig,  spolupracovala jsem s předškolními zařízeními v evropských zemích. Několik roků  jsem byla členkou  poradního sboru při MŠMT. V roce 1992 jsem se stala členkou OMEP a po  čtyřech letech jsem byla zvolena do výboru OMEP.  V roce  1999 jsem byla zvolena předsedkyní OMEP. Ve funkci předsedkyně  jsem pracovala dvě volební období  do roku 2005. Od roku 2005 pracuji ve výboru OMEP, nejprve jako místopředsedkyně. Nyní mám na starosti vedení členské základny  a informovanost členské základny.

marie.marxtova@seznam.cz

 

Zorka1.jpg   doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D - zástupce  Moravského regionu, zapisovatelka, organizování konferencí v regionu                                                          

Vystudovala bakalářské studium v oboru Školský management, magisterské studium oboru Předškolní pedagogika a doktorské studium v oboru Pedagogika. Všechna studia absolvovala na PdF UK v Praze. Pracovala dlouhé roky jako učitelka a ředitelka mateřské školy, od roku 2008 působí na PdF MU v Brně jako vysokoškolská učitelka. Je členkou několika asociací, např. Asociace předškolní výchovy, Asociace profese učitelství, CZESHA, členkou Českého výboru OMEP. Ve všech organizacích působí jako člen užšího vedení. Dále je spoluautorkou a členkou expertního týmu při SZÚ Praha Programu podpory zdraví v mateřské škole a je lektorkou řady programů určených předškolním pedagogům. Je autorkou řady metodických materiálů a publikací.

zora13@seznam.cz

 

 Marek Kadlec.jpg   Mgr. Marek Kadlec - zástupce Libereckého kraje, organizace seminářů v regionu, překlady

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, absolvoval roční stáž na univerzitě v Dortmundu. V ČR zakládal síť lokálních jazykových agentur, které se v roce 2005 transformovaly do společnosti CEET. V roce 2005 stál u zrodu Liberecké jazykové školky o.p.s. Od roku 2006 řídí britskou společnost Wattsenglish Ltd., která se specializuje na výuku angličtiny pro děti přirozenou metodou Wattsenglish. Aktivně působí v českém výboru mezinárodní organizace pro předškolní vzdělávání OMEP, kde je zodpovědný za styk se zahraničím a evropský projekt pro předškolní děti What is Europe? Je zastáncem přirozeného osvojování cizí řeči již u dětí předškolního věku.                              

marek.kadlec@wattsenglish.com

 

Prekopová2.jpg   Mgr. Jana Prekopová - spolupráce s OMEP Slovenská republika, propagace a fotodokumentace OMEP

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, odbor pedagogika v specializaci předškolní pedagogika. V roku 2004 absolvovala 1. kvalifikační zkoušku. Jako učitelka mateřské školy pracovala od  roku 1983, jako ředitelka pracovala v letech 1997-1999, 2004-2005 a od roku 2005 do 2014 pracovala jako referent pro metodické a odborné řízení mateřských škol na Školském úřadě Města Banská Bystrica. Zároveň od roku 2009 do 2014 pracovala externě jako lektor a člen zkušebních komisí kontinuálního vzdělávání Metodicko-pedagogického centra. Od roku 2014 pracuje opět jako ředitelka mateřské školy. Členkou OMEP je od roku 1997, od roku 1998 do 2014 byla v předsednictvu SV OMEP, z toho 2 volební období v revizní komisi a v posledním volebním období jako místopředsedkyně. Na svém kontě má organizaci několika úspěšných odborných konferencí, je autorkou odborné publikace.

jana.prekopova@gmail.com

 

 Jarmila.jpg   Jarmila Kotrbová - komunikace s profesními organizacemi, organizace konferencí          

Vystudovala SEŠ v Dušní ul. a pracovala jako referentka v Čedoku. V roce 1974 začala pracovat jako učitelka mateřské školy a následně dostudovala nástavbové studium po maturitě -  dálkově Pedagogickou školu. Od roku 1975 pracuje na obvodě Prahy 8 jako učitelka, od roku 1989 jako ředitelka Mateřské školy na Praze 8 od roku 2001 má ještě odloučené pracoviště – speciální mateřská škola pro děti zdravotně znevýhodněné. V OMEPu je od roku 1992 a v předsednictvu od roku  1995. Od roku 2004 – 2012  byla po dvě volební období předsedkyní českého OMEPu. Aktivně pracovala v poradním sboru MŠMT pro předškolní výchovu.

jarmila.kotrbova2@seznam.cz

 

   Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.  – komunikace s akademickou veřejností a vysokými školami, organizace konferencí OMEP

Vystudovala magisterské studium v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF Univerzity Hradec Králové v roce 2010 a doktorské studium v oboru Pedagogika na PdF MU v Brně v roce 2015. Od stejného roku pracuje jako vysokoškolská učitelka na Katedře primární pedagogiky PdF MU. V rámci vysokoškolské profese vede nebo je členem rozvojových a výzkumných projektů. Je členkou České pedagogické společnosti a České asociace pedagogického výzkumu. Od roku 2018 je členkou ČV OMEP.

vystrcilova@ped.muni.cz

 

ROJ_0304.jpg   Mgr. Jaromíra Pavlíčková – členka revizní komise, příprava propagačních materiálů     

Praxi učitelky mateřské školy vykonává od roku 1979. V letech 1995 - 1997 jako ředitelka na Praze 2, v Mateřské škole Vozová a od roku 1998 do současnosti jako ředitelka na Praze 1 v Mateřské škole Revoluční. V roce 2005 ukončila magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor předškolní pedagogika. Členkou OMEP je od roku 1997,  od roku 1998  v Českém výboru OMEP jako členka revizní komise.  

info@msrevolucni.cz 

OMEP.jpg Bc. Karolina Bílková - členka revizní komise , správa sociálních sítí  

Vystudovala bakalářský program na Husitské  teologické fakultě, obor sociální pedagogika, poté jsem si doplnila vzdělání SOŠ Mills. Jako učitelka mateřské školy pracuje od roku 2013. V současné době působí jako zástupkyně ředitelky v mateřské škole Na Vrcholu, Praha 3. Členkou OMEP je od roku 2018.

 

 bkajik@seznam.cz  

 

 

 

             

 

Předsednictvo 2015 – 2018

Dana.jpg  PhDr. Dana Moravcová, Ph.D - předsedkyně, projekty                                                                                                           

V roce 2004 ukončila doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor pedagogika. Praxi učitelky mateřské školy zahájila v roce 1979. Od roku 1990 do současnosti působí jako ředitelka Mateřské školy „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27.  Od roku 2004 do roku 2011 působila jako externí odborný asistent na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, kde přednášela předměty předškolní pedagogika a metodika předškolního vzdělávání. Od roku 1998 je členem Českého výboru OMEP.  V roce 2012 byla zvolena předsedkyní této organizace. Je členem poradního sboru pro předškolní vzdělávání při MŠMT ČR.  Specializuje se na využívání počítačů v mateřské škole, spolupráci s rodinou, zdravé stravování, srovnávací pedagogiku. 

rimska@ctyrlistek.biz

 

Prof. Milada Rabušicová, Ph.D – místopředsedkyně                                                                                                                                      

Absolvovala studium Pedagogiky a Českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, tamtéž získala v roce 1996 doktorát v oboru Pedagogika. V roce 2000 se habilitovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2009 byla jmenována profesorkou Andragogiky. Vysokoškolskou učitelkou je od roku 1989,  působí jako profesorka na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Publikovala celou řadu odborných článků v domácích i zahraničních časopisech a je autorkou a spoluautorkou několika monografií z oblasti vztahů školy a rodiny, funkční gramotnosti, předškolní pedagogiky a vzdělávání dospělých. V minulosti byla členkou či řídila několik výzkumných projektů. Nedávno ukončila práci na výzkumném projektu GA ČR Mezigenerační učení: děti, rodiče a prarodiče v neformálním vzdělávání a v informálním učení. V  letech 2007 - 2012 byla viceprezidentkou pro Evropu Světové organizace pro předškolní výchovu – OMEP.

milada@phil.muni.cz

 

Marek Kadlec.jpg  Mgr. Marek Kadlec - styk se zahraničím         

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, absolvoval roční stáž na univerzitě v Dortmundu. V ČR zakládal síť lokálních jazykových agentur, které se v roce 2005 transformovaly do společnosti CEET. V roce 2005 stál u zrodu Liberecké jazykové školky o.p.s. Od roku 2006 řídí britskou společnost Wattsenglish Ltd., která se specializuje na výuku angličtiny pro děti přirozenou metodou Wattsenglish. Aktivně působí v českém výboru mezinárodní organizace pro předškolní vzdělávání OMEP, kde je zodpovědný za styk se zahraničím a evropský projekt pro předškolní děti What is Europe? Je zastáncem přirozeného osvojování cizí řeči již u dětí předškolního věku.                              

marek.kadlec@wattsenglish.com

 

Jarmila.jpg   Jarmila Kotrbová                 

Vystudovala SEŠ v Dušní ul. a pracovala jako referentka v Čedoku. V roce 1974 začala pracovat jako učitelka mateřské školy a následně dostudovala nástavbové studium po maturitě -  dálkově Pedagogickou školu. Od roku 1975 pracuje na obvodě Prahy 8 jako učitelka, od roku 1989 jako ředitelka Mateřské školy na Praze 8 od roku 2001 má ještě odloučené pracoviště – speciální mateřská škola pro děti zdravotně znevýhodněné. V OMEPu je od roku 1992 a v předsednictvu od roku  1995. Od roku 2004 – 2012  byla po dvě volební období předsedkyní českého OMEPu. Aktivně pracovala v poradním sboru MŠMT pro předškolní výchovu.

jarmila.kotrbova@seznam.cz

 

Mgr. Marie Marxtová -  vedení členské základny

V roce 1982  jsem ukončila studium na  Univerzitě Karlově na  Pedagogické fakultě.  Pracovala jsem jako učitelka mateřské školy a  poté  jako ředitelka mateřské školy na Praze 2. Od roku 2012   se věnuji  předškolním vzdělávacím aktivitám jako fyzická osoba. Celoživotně jsem si doplňovala pedagogické vzdělání. V roce 2001 jsem byla vyslána MŠMT na studijní pobyt do Golda Meir Mount Carmel International Trainins center Haifa, kde jsem studovala při krátkodobém pobytu  „Science Education in Early Childhood“ V rámci programu celoživotního vzdělávání jsem studovala na Univerzitě  Karlově na Filozofické fakultě v šestisemestrálním studiu „Sociální vývoj dítěte“. Účastnila jsem se mezinárodních projektů  v rámci projektu Comenius a  projektu Grundtvig,  spolupracovala jsem s předškolními zařízeními v evropských zemích. Několik roků  jsem byla členkou  poradního sboru při MŠMT. V roce 1992 jsem se stala členkou OMEP a po  čtyřech letech jsem byla zvolena do výboru OMEP.  V roce  1999 jsem byla zvolena předsedkyní OMEP.Ve funkci předsedkyně  jsem pracovala dvě volební období  do roku 2005. Od roku 2005 pracuji ve výboru OMEP, nejprve jako místopředsedkyně. Nyní mám na starosti vedení členské základny  a informovanost členské základny.

marie.marxtova@seznam.cz

 

 fotka Milena.jpg  PaedDr. Milena Soběslavská, CSc. - členka předsednictva    

V roce 1976 ukončila studium učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1983 ukončila doktorandské studium a obhájila kandidátskou disertační práci v oboru předškolní pedagogika ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, kde pracovala jako odborný pracovník v oddělení předškolní výchovy. V letech 1990-1999 působila jako učitelka mateřské školy. Dále pracovala na Magistrátě hl. m. Prahy v oddělení koncepce školství a dalšího vzdělávání a od roku 2007 do současnosti působí jako inspektorka pro mateřské školy Na Pražském inspektorátu. Od roku 1977 je členkou Českého výboru OMEP a v roce 2012 byla zvolena do výboru této organizace.

milena.sobeslavska@csicr.cz

 

Zorka1.jpg  PhDr. Zora Syslová, Ph.D - aktivace  Moravského regionu                                                             

Vystudovala bakalářské studium v oboru Školský management, magisterské studium oboru Předškolní pedagogika a doktorské studium v oboru Pedagogika. Všechna studia absolvovala na PdF UK v Praze. Pracovala dlouhé roky jako učitelka a ředitelka mateřské školy, od roku 2008 působí na PdF MU v Brně jako vysokoškolská učitelka. Je členkou několika asociací, např. Asociace předškolní výchovy, Asociace profese učitelství, CZESHA, členkou Českého výboru OMEP. Ve všech organizacích působí jako člen užšího vedení. Dále je spoluautorkou a členkou expertního týmu při SZÚ Praha Programu podpory zdraví v mateřské škole a je lektorkou řady programů určených předškolním pedagogům. Je autorkou řady metodických materiálů a publikací.

zora13@seznam.cz

 

1A0O3595 Jana.jpg  Mgr. Jana Vaníčková – pokladní                                 

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor předškolní pedagogika. Ve školství pracuje od roku 1979 a  ředitelkou mateřské školy je od roku 1990. Do OMEP vstoupila v roce 1996 a od roku 2007 pracuje v předsednictvu ČV OMEP jako pokladní. Aktivně se zapojuje do mezinárodních grantových akcí. V současné době ředitelkou mateřské školy v Na Vrcholu, Praha 3.

ja.van@seznam.cz 

 

 ROJ_0304.jpg   Mgr. Jaromíra Pavlíčková – členka kontrolní komise        

Praxi učitelky mateřské školy vykonává od roku 1979. V letech 1995 - 1997 jako ředitelka na Praze 2, v Mateřské škole Vozová a od roku 1998 do současnosti jako ředitelka na Praze 1 v Mateřské škole Revoluční. V roce 2005 ukončila magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor předškolní pedagogika. Členkou OMEP je od roku 1997,  od roku 1998  v Českém výboru OMEP jako členka revizní komise.                       

info@msrevolucni.cz

Prekopová2.jpg   Mgr. Jana Prekopová - členka kontrolní komise

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, odbor pedagogika v specializaci předškolní pedagogika. V roku 2004 absolvovala 1. kvalifikační zkoušku. Jako učitelka mateřské školy pracovala od  roku 1983, jako ředitelka pracovala v letech 1997-1999, 2004-2005 a od roku 2005 do 2014 pracovala jako referent pro metodické a odborné řízení mateřských škol na Školském úřadě Města Banská Bystrica. Zároveň od roku 2009 do 2014 pracovala externě jako lektor a člen zkušebních komisí kontinuálního vzdělávání Metodicko-pedagogického centra. Od roku 2014 pracuje opět jako ředitelka mateřské školy. Členkou OMEP je od roku 1997, od roku 1998 do 2014 byla v předsednictvu SV OMEP, z toho 2 volební období v revizní komisi a v posledním volebním období jako místopředsedkyně. Na svém kontě má organizaci několika úspěšných odborných konferencí, je autorkou odborné publikace.

jana.prekopova@gmail.com

 

 P1250528.JPG  PaedDr. Jaroslava Břízová - členka předsednictva

Od roku 1991 pracovala více jak 20 let v České školní inspekci. Na Pedagogické fakultě UK Praha vystudovala obory učitelství pro mateřské školy a školský management, na Univerzitě Hradec Králové obor německý jazyk. Absolvovala studijní pobyt v mateřských školách v Hannoveru. Zapojuje se do mezinárodních grantových projektů.  Do Českého výboru OMEP vstoupila v roce 1999, od roku 2001 je členem jeho předsednictva.