main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity OMEP ČR > Projekty > Světový projekt > 1. a 2. fáze projektu

1. a 2. fáze projektu

Prezentace výsledků Světového projektu vzdělávání a výchově pro udržitelný rozvoj 1. a 2. část ve světovém měřítku

První část projektu

Nejprve se rozběhla první část, jejímž obsahem byly záznamy a interpretace rozhovorů s dětmi nad obrázkem zeměkoule, kterou děti čistí a umývají. Byl zdůrazněn především třetí pilíř udržitelného rozvoje, a to ochrana životního prostředí.                                   

Obrázek byl současně logem Světové konference OMEP v Gothenburgu (srpen 2010). Obrázek měl inspirovat děti k tomu, aby se rozhovořily o tom, co na obrázku vidí, co se na obrázku děje, co děti na obrázku dělají a proč. Teprve v závěru měla být dětem položena otázka, zda už někdy slyšely pojem „udržitelný rozvoj“ a zda vědí, co to znamená. Dospělí, kteří s dětmi rozhovory vedli, měli přesné instrukce, jak postupovat. Byli také požádáni, aby se snažili především s porozuměním naslouchat bez toho, že by svými návodnými komentáři děti ovlivňovali. 

Po realizaci rozhovorů, jež měly být různými způsoby zaznamenávány (audio a video nahrávky, přepisy) následovala sumarizace a analýza výsledků, k nimž organizátoři projektu v zúčastněných zemích opět dostali přesné instrukce:

  • Popsat nejčastější odpovědi
  • Zaznamenat nejzajímavější citace
  • Uvést základní údaje o účastnících projektu (dospělí, děti: věk, pohlaví, místo,…)
  • Výsledky komentovat

Účast v první části projektu

Této fáze se zúčastnilo 27 zemí světa z celkového počtu 63 členských zemí Světové organizace pro předškolní výchovu – OMEP, což je téměř polovina. To svědčí o faktu, že projekt oslovil celou řadu odborníků z oblasti předškolní výchovy a vzdělávání a bylo až překvapivé, s jakou regionální růzností jsme se setkali. Byly zastoupeny země Afriky (Benin, Demokratická republika Kongo, Kamerun, Pobřeží slonoviny a Nigérie), Latinské Ameriky (Brasilie, Mexiko, Nikaragua, Panama, Uruguay), Asie a Pacifiku (Austrálie, Čína, Japonsko, Jižní Korea), Severní Ameriky (Kanada a USA) a konečně také z Evropy, jež měla zastoupení nejsilnější (Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Irsko, Norsko, Polsko, Slovensko, Švédsko a Turecko).

Celkově bylo v projektu dotazováno 8 940 dětí, a to v individuálních, ale především skupinových rozhovorech. Jejich věkové rozmezí bylo od dvou do osmi roků. Celkový počet dospělých, kteří se na projektu podíleli, bylo 605, přičemž se jednalo převážně o ženy (účastnilo se pouze 22 mužů). To odpovídá faktu, že valná většina pedagogů, kteří se věnují malým dětem, jsou ženy. Rozhovory s dětmi se konaly v národních jazycích zúčastněných zemí, zprávy o průběhu a výsledcích projektu byly podány v angličtině, španělštině a francouzštině, což jsou oficiální jednací jazyky OMEP.

Vybrané výsledky

Celkové výsledky jsou prezentovány a bohatě komentovány na webových stránkách Světové organizace OMEP (omep.org.gu.se). Na tomto místě uvádíme jen výběrově některé z nich v podobě typických citací:

Děti dobře registrují svoje okolí a prostředí:

„Děti chtějí mít Zemi čistou, protože je to náš domov“ (Norsko).

Děti jsou schopny se k němu diferencovaně vyjadřovat:

„Lidé nemohou žít bez Země“ (Čína).

„Já myslím, že to znamená jako zachránit svět na později“ (Finsko).

Děti chápou, že se jedná o společný úkol:

„To znamená, že každý něco dělá pro Zemi“ (Polsko).

Děti vnímají i to, co jim vědomě o udržitelném rozvoji nesdělujeme:

„Já vím, proč děti čistí svět, ony se vám pokoušejí ukázat, že když budete znečisťovat, zničíte svou zemi“ (Polsko).

Dospělí mají tendenci tyto schopnosti dětí podceňovat:

Jeden z rodičů se zeptal: „proč se na to ptají dětí?“ a jedno dítě odpovědělo: „proč ne? My o tom také něco víme“ (Irsko).

Druhá část projektu

Na první část projektu jsme získali mnoho pozitivních reakcí, zvláště ohledně metodologie, snadnosti realizace, přímé komunikace s dětmi, takže další země se rozhodly se do této části přihlásit. A my jsme se zase rozhodli pokračovat v projektu druhou fází.

Pokračování v následujících letech bylo zaměřeno na práci s tématem udržitelného rozvoje v praxi mateřských škol a jiných zařízení pro předškolní děti.

Vodítkem pro návrhy a realizace konkrétních projektů bylo tzv. 7R, tedy:

Respektuj...práva dítěte

Reflektuj...kulturní rozdíly světa

Znovu přemýšlej (rozvažuj) ...že lidé dnes hodnotí (oceňují, váží si) jiných věcí

Znovu použij...staré věci

Redukuj...můžeme udělat více s málem

Recykluj...někdo jiný to může znovu (ještě) použít

Znovu rozšiřuj...zdroje mohou být použity rovnoměrněji (spravedlivěji)

Účastníci si zvolí jedno nebo více (nebo všechna) uvedená témata a s dětmi na nich pracují. Témata tvoří 3 pilíře ESD: respektuj, reflektuj a rozvažuj představují sociální a kulturní dimenzi, znovu použij a redukuj zdůrazňují environmentální dimenzi a recykluj a redistribuj představují ekonomický pohled.

Děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně vybrali způsob, jakým budou ESD (Education for Sustainable Development) v praxi realizovat: co může být uděláno v jejich každodenním životě, na co se soustředit. Ti, kteří se zúčastnili první části projektu, už z rozhovorů s dětmi vědí, co je pro děti důležité. Druhá část projektu tedy může být v praxi pokračováním toho, co jsme se dozvěděli v části první. Startovací otázka může být:

O čem si myslíš, že ve vaší mateřské škole není v souladu s udržitelným rozvojem?

Jak bychom to mohli společně změnit?   

Účast ve druhé fázi projektu

Této části projektu se zúčastnilo 28 členských zemí OMEP. Celkový počet projektů, o nichž organizátoři získali informaci, bylo více než čtyři sta. Většina z nich byla zaměřena na environmentální aspekt ESD (156), dále na socio-kulturní aspekty ESD (146) a poněkud méně na ekonomické aspekty (111). Tyto projekty realizovaly stovky mateřských škol a jiných zařízení pro předškolní děti ve městech i na venkově, zúčastněných dětí bylo více než 30 tisíc, dospělých potom více než 12 tisíc.

Vybrané výsledky 

Je velmi těžké sumarizovat výsledky z jednotlivých projektů, neboť ty byly velmi různorodé a doložené množstvím dokumentace: fotografií, portfolií a jiných výsledků. Některé děti dokonce v rámci svého projektu natočily s pomocí svých učitelů filmy, konkrétně např. ve Francii. Jinými slovy, inspirace, již je z těchto projektů možné získat, je téměř nekonečná. Některé z nich jsou prezentovány na webu OMEP (omep.org.gu.se).Více zde: http://www.omep.cz/projekty/svetovy-projekt/a1-a-2-faze/