main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity OMEP ČR > Konference > Ohlédnutí za konferencí 2018 > Závěrečná zpráva

 

 

 

 

Závěrečná zpráva 

OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire) – Světová organizace pro předškolní výchovu pořádá každým rokem světové shromáždění, kterého se účastní delegace z celého světa. Současně se světovým shromážděním OMEP je organizovaná mezinárodní konference, která je vždy pro hostitelskou zemi prestižní odbornou událostí. Na konferenci dochází k výměně zkušeností renomovaných odborníků na předškolní vzdělávání z akademické sféry i praxe, účastní se ale i zástupci organizací jakou je například UNICEF.

Pro rok 2018 byla pro realizaci světového shromáždění i konference OMEP vybrána Česká republika. V tomto roce slaví OMEP 70. výročí svého založení. Před 70 lety vznikla tato organizace právě v České republice.

Světové shromáždění členů OMEP se konalo v hotelu Artemis v Praze 8 ve dnech 25.6. – 26.6.2018 a účastnilo se 150 členů OMEP ze 49 zemí. Hosty přivítala světová předsedkyně Eunhye Park a předsedkyně Českého výboru OMEP  Dana Moravcová. V rámci  programu, který připravil výkonný výbor OMEP, proběhly v dopoledních hodinách volby regionálních prezidentů pro Evropu a Afriku. Program dále pokračoval prezentacemi členů OMEP až do oběda.

Po obědě se hosté přemístili do Karolina,  kde byl po 2. světové válce OMEP, na první světové konferenci, která se konala ve dnech 26. - 28. srpna 1948, založen. V Karolinu přednesly své zdravice předsedkyně Českého výboru OMEP, světová předsedkyně  a rektor Karlovy Univerzity  profesor Tomáš Zima, který nad celou akcí převzal záštitu. Program pokračoval prezentací profesora Karla Rýdla k tématu vývoje české předškolní pedagogiky ve srovnání se světem. Na závěr setkání ve velké aule Karolina vystoupil univerzitní orchestr Piccolo Orchestra and Piccolo chora, který představil díla českých hudebních skladatelů.

Po společném fotografování v atriu, u sochy Jana Husa se hosté odebrali na slavnostní recepci ve sklepních prostorách Karolina, kde byl bývalou světovou předsedkyní Selmou Simonstein pronesen přípitek a rozsvícen dort k 70. výročí.

26.6.2018 pokračovalo světové shromáždění jednáním v dopoledních a odpoledních sekcích. V dopoledních hodinách se účastníci sešli, aby společně prodiskutovali problematiku péče o děti do 8 let věku v jednotlivých regionech (světadílech). O výstupech následně společně diskutovali. Stejně tomu bylo v odpoledních hodinách, kdy se hosté rozdělili do pěti sekcí podle tématu, který je zajímal. Stejně jako v dopoledních hodinách se posléze sešli k prodiskutování výstupů. V závěru světového shromáždění světová předsedkyně poděkovala za odvedenou práci současným regionálním prezidentů, jejichž mandát skončí 31.12.2018, panu Nektariovi Stellakisovi (Evropa) a paní Abimbole Are (Afrika) a ukončila 70. světové shromáždění.

Ve 20 hodin se hosté společně sešli v divadle Image Black Light Theatre na Národní třídě v Praze 1, aby společně shlédli představení The Best Of Image. Překvapením pro všechny bylo zanimování loga OMEP a konference. Tento detail přítomní velmi oceňovali.

Ve středu 27.6.2018 dopoledne měli zájemci možnost navštívit pražské mateřské školy. O exkurzi byl velký zájem. Organizátoři v první fázi nabídli 300 míst, ale vzhledem k dotazům na další místa byl finální počet míst pro návštěvu škol, navýšen na téměř 500. Hosté navštívili celkem 26 škol z Prahy 2,3,4, 5, 6,8,10. Ředitelky škol připravily pro hosty z celého světa, kromě prohlídky školy, krátké vystoupení dětí, občerstvení a poskytly prostor pro společnou diskusi.

Vzhledem k vysokému počtu účastníků probíhala organizace odchodu do mateřských škol od hotelu Clarion ve Vysočanech ve třech vlnách. Organizace návštěv mateřských škol, které se ujala Ludmila Šprachtová, proběhla naprosto bezproblémově a v klidu. Hosté byli z návštěv nadšeni a oceňovali vstřícný přístup a ochotu ředitelek škol a jejich zaměstnanců. Hosté oceňovali nejen vybavenost škol, ale i český systém předškolního vzdělávání, který postaven především na hře reflektuje tak skutečné potřeby předškolních dětí.

Konference byla slavnostně zahájena 27. 6. 2018 v 16.00 hodin v konferenčním sále hotelu Clarion na Vysočanech. Český výbor OMEP zvolil téma konference Současné podmínky předškolního vzdělávání – základ pro udržitelnou budoucnost. Téma konference vycházelo z myšlenky, že podmínky, v nichž žijí děti v současnosti, významně ovlivňují jejich budoucnost. Životní podmínky dětí na světě, péče o ně, jejich výchova a vzdělávání, působí nejen na jejich vlastní budoucnost, ale také na budoucnost celé společnosti. Je tedy důležité, co vše aktuálně i v budoucnu uděláme pro jejich individuální i společný rozvoj.

Celá konference byla simultánně tlumočena do třech oficiálních jazyků OMEP – do angličtiny, francouzštiny  a španělštiny.

Významné jubileum, atraktivní téma i místo konference přilákalo do České republiky téměř 700 účastníků, ze 67 zemí světa.

Úvodní zdravice, při slavnostním zahájení konference, pronesla předsedkyně českého OMEP Dana Moravcová, světová předsedkyně Eunhye Park a evropský předseda OMEP Nektarios Stellakis. Následně proběhla vlajková ceremonie za přítomnosti dětí z mateřské školy „Čtyřlístek“ z Prahy 2, které přinesly vlajky zúčastněných zemí, vyrobené dětmi. Delegace jednotlivých zemí při zobrazení vlajky povstali a pozdravili se s ostatními. Příjemným odreagováním bylo vystoupení folklorní skupiny Osminka, která se představila ve dvou vstupech. Náměstkyně ministra školství Dana Prudíková přítomné seznámila se současnou situací v předškolním vzdělávání v České republice. Účast slíbila i primátorka hlavního města Prahy, Adriana Krnáčová, která nad akcí převzala záštitu, ale na poslední chvíli svou účast zrušila. Vyvrcholením celého odpoledne byla prezentace Audray Curtis z Velké Británie, bývalé světové předsedkyně. Ve své prezentaci se zamýšlela nad úlohou a významem OMEP v letech 1948 – 2018. Krátkou zdravici přednesla i dcera jedné ze zakladatelek OMEP, Alvy Myrdal paní Kaj  Folster.

Slavnostní zahájení bylo zakončeno druhým vystoupením skupiny Osminka. Poté se hosté odebrali do konferenčních prostor, kde byla připravena recepce k zahájení konference, a která poskytla prostor ke sdílení dojmů a výměně zkušeností.

Konference pokračovala i v dalších dnech. Kdy v dopoledních hodinách vystoupili další přednášející se svými prezentacemi. 28. 6. přednesla svou prezentaci k tématu Ingrid Enghdal ze Švédska, ve které představila úspěšné projekty práce s malými dětmi v rámci vzdělávání k udržitelnému rozvoji. V závěru vystoupení Ingrid Enghdal předala Ingrid Pramling ocenění nejúspěšnějším řešitelům světového projektu, který vyhlásil OMEP.  Dalšími prezentujícími byli Ondřej Kaščák a Bronislav Pupala ze Slovenska, kteří prezentovali svoje zkušenosti s péčí o předškolní děti v některých méně rozvinutých zemích, konkrétně v Nepálu a Malajsii a porovnávali systémy předškolního vzdělávání v evropských zemích.

29.6. 2018 vystoupili se svými příspěvky další přednášející. Patricia Sarlé z Aegentiny ve svém příspěvku porovnávala péči o předškolní děti na venkově s péčí o děti ve městech. S posledním příspěvkem vystoupila Kathy Sylva z Velké Británie. Svou prezentaci zaměřila na předškolní přípravu děti a podporu základních dovedností pro úspěšné zvládnutí dalšího vzdělávání. Posluchače zaujala svým názorem, že není třeba vytvářet žádná složitá kurikula. Kvalitně vzdělané a připravené učitelky a dobře vybavené mateřské školy jsou základem pro kvalitní předškolní přípravu. Dobře připravená učitelka dokáže děti kvalitně rozvíjet bez toho, aniž by k tomu potřebovala státem stanovené osnovy. Svoje tvrzení dokladovala výzkumem, ve kterém porovnávala školní úspěšnost v pozdějším věku u dětí, které navštěvovaly kvalitní a méně kvalitní mateřskou školu nebo  mateřskou školu nenavštěvovaly vůbec.

Po oba dny pokračovala konference v odpoledních hodinách v paralelních sekcích, které se konaly v 11 místnostech hotelu Clarion. Úspěšní prezentující (přijali jsme 600 abstraktů a 450 bylo akceptováno), měli možnost představit své projekty formou sympozií (21), individuálních prezentací nebo posterové prezentace. Témata vycházela z osmi podtémat, která vycházela z hlavního tématu konference. Konference nabídla prostor pro výměnu zkušeností renomovaných odborníků z akademické sféry i praxe k danému tématu v zaměření na:

INKLUZIVNÍ PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (všechny formy institucionální péče a vzdělávání, tzn. mateřské školy, jesle, dětské skupiny, kvalita a dostupnost pro všechny děti)

RODINNÁ PODPORA (nukleární rodina, rozšířená rodina, příbuzní, přátelé, všechny rodinné zdroje pro výchovu, vzdělávání a rozvoj dětí, včetně spolupráce školy a rodiny)

HRA (podpora učení prostřednictvím hry, hra iniciovaná dítětem, hra iniciovaná dospělým, volná hra)

UMĚNÍ (výtvarné, hudební, drama, literatura rozvíjející tvořivost a estetické vnímání a cítění dětí)

TECHNOLOGIE (informační a komunikační technologie, podpora tvořivosti, komunikace, orientace v současném světě)

KULTURNÍ, SOCIÁLNÍ A JAZYKOVÁ DIVERZITA (způsoby učení a porozumění ostatním a jejich rozdílným životním podmínkám, sociální (ne)rovnost)

KOMUNITNÍ PODPORA A SPOLUPRÁCE (širší kontext a sociální partneři předškolní péče, výchovy a vzdělávání)

CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (sociální, ekonomický a environmentální pilíř)

 

Konference byla slavnostně ukončena v pozdním odpoledni 29.6.2018. Závěrečný projev přednesla předsedkyně světového OMEP a českého OMEP a přítomní byli seznámeni se zněním deklarace, která je každoročním výstupem světového shromáždění a konference. Program zakončení připravila firma Wattsenglish. Na závěr předala předsedkyně českého OMEP vlajku předsedkyni OMEP Panama, kde se bude konat světové shromáždění a konference v roce 2019.

 

Součástí konference byla výstava k 70. výročí OMEP, která mapovala události a aktivity organizace od založení po současnost. Výstavu připravily ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou Jana Amose Komenského členky ČV OMEP Marie Marxtová a Jaroslava Břízová. Pozornost účastníků konference upoutala i výstava obrázků dětí z českých mateřských škol k tématu udržitelného rozvoje, kterou připravila Jana Prekopová.

 

Na začátku školního roku se předsedkyně sešla v Mateřské škole Nedvězská se zástupkyněmi mateřských škol, které se podílely na zajištění exkurze pro účastníky konference. Velmi potěšující byly informace o tom, že návštěvy v mateřských školách neoceňovali pouze zahraniční hosté, ale i ředitelky a učitelky, které se podílely na organizaci. Velmi pozitivním výstupem z celé akce bylo to, že některé školy navázaly  spolupráci se zahraničními mateřskými školami.

 

Věříme, že celá akce přispěla ke zviditelnění předškolní výchovy v České republice v celém světě. Velmi nás potěšily pozitivní reakce, které nám byly vyjadřovány již v průběhu konference a krátce po jejím ukončení.

 

Záštitu nad celou akcí převzal ministr školství, rektor Karlovy Univerzity, primátorka hlavního města Prahy a děkan Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.

 

Partnerem byla Pedagogická fakulta UK, Wattsenglish a  Národní pedagogické muzeem a knihovna Jana Amose Komenského. Mediálními partnery byly Učitelské noviny, Informatorium 3-8, nakladatelství Forum, Řízení školy.

 

Akci sponzorovaly Městská část Praha 8, Praha 3, Praha 2, Magistrát hlavního města Prahy, Zábavné učení, Alkion, Semo výtahy.

 

O konferenci informovala ČTK a následně televize Seznam v poledních zprávách a Český rozhlas v pořadu Témata podle Barbory Tachecí, kde měla předsedkyně živé vstupy.

 

Světové shromáždění a konferenci pomáhala organizačně zajistit firma Rubio a studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

 

                                                                  PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

                                                                  Předsedkyně České výboru OMEP