main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > Členství > Podmínky členství

Podmínky členství

Výňatek ze stanov ČV OMEP

Čl. 5

ČLENSTVÍ

 • Kolektivní členství – kolektivními členy se mohou stát školy, instituce a zařízení, kde je větší zastoupení pedagogů nebo pracovníků, jejichž činnost souvisí s výchovou, vzděláváním a péčí o předškolní děti.
 • Na návrh Předsednictva může členská schůze zvolit za čestného člena osobu, která se význačným způsobem zasloužila o rozvoj předškolní výchovy a vzdělávání. Zvolený získává čestné členství přijetím volby.
 • Individuálními členy se mohou stát teoretičtí a praktičtí pracovníci a jiní zájemci, kteří se zabývají otázkami výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku a péčí o ně.
 • Členství ve Výboru je individuální, kolektivní a čestné.
 • Členy spolku jsou zakladatelé spolku a nově přijatí členové.
 • Členství vzniká tím, že Předsednictvo Výboru přijme přihlášku žadatele nebo kolektivu a žadatel zaplatí členský příspěvek na běžný rok (v současnosti 300,- / individuální členství, resp. 4000,- / kolektivní členství). Členství nelze odmítnout z rasových, náboženských nebo politických důvodů.

 

Členství ve spolku zaniká:

 1. písemnou dohodou o zániku členství,
 2. doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku,
 3. doručením oznámení o vyloučení člena členskou schůzí, pokud člen vážně poruší stanovy, neplní povinnosti vyplývající z členství, opožďuje se s placením členského příspěvku nejméně o 2 roky od jeho splatnosti,
 4. úmrtím člena,
 5. zánikem spolku.


Čl. 6

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

(1) Právem člena je:

 1. podílet se na činnosti spolku,
 2. obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,
 3. volit a být zvoleni do orgánů Výboru,
 4. zúčastňovat se činnosti Výboru a být informováni o jeho akcích a o činnosti OMEP,
 5. rozvíjet činnost Výboru podle možností a potřeb regionů,
 6. používat shromážděnou dokumentaci,
 7. kdykoli ze spolku vystoupit.

(2) Povinností člena je:

 1. dodržovat stanovy spolku,
 2. respektovat platné rozhodnutí orgánů spolku,
 3. platit členské příspěvky v určené výši.