main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity OMEP ČR > Projekty > Světový projekt > 1. fáze projektu

1. fáze projektu

Zpráva z realizace Světového projektu o vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj – 1. část

1. Cíl, organizace a proces realizace projektu

Na podzim roku 2009 se sešel užší výbor OMEP ČR, kde paní Milada Rabušicová přítomné informovala o návrhu realizace světového projektu na téma Vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který navrhl výbor OMEP ve Švédsku. Realizací projektu ČR byla pověřena členka výboru Dana Moravcová.

Důvodem (cílem), pro který jsme se do projektu zapojili, bylo zjistit, jak děti v ČR vnímají obrázek – logo, jaké povědomí mají, v přeneseném smyslu, o udržitelném rozvoji, jaké asociace v nich obrázek probudí a v neposlední řadě, jak děti v ČR obstojí v porovnání s dětmi v ostatních zemích.

V říjnu 2009 se výbor sešel opakovaně v plném zastoupení. Zde koordinátorka seznámila přítomné s tématem projektu, návrhem jeho realizace a cíli. Následně se rozvinula diskuse k danému tématu – jak vlastně chápat termín udržitelný rozvoj, jaký postoj k této problematice mají lidé v ČR, jak jej budou chápat děti, atd. Dále se členové shodli na potřebě vytvoření jednotného metodického postupu. V metodice byly jednotlivé otázky upraveny tak, aby lépe odpovídaly věku dětí.

Po upřesnění některých drobných nejasností a na základě podnětů přítomných 6 členů, jsme se v první fázi dohodli, že koordinátorka zpracuje přesný metodický postup pro české respondenty a zástupce firmy Wattsenglish, která v ČR nabízí výuku angličtiny ve školských zařízeních, pan Kadlec, který je rovněž členem českého výboru OMEP, zajistí překlad materiálů do češtiny. Pan Kadlec byl současně požádán o kategorizaci nejčastějších odpovědí a o vyhotovení evaluačního formuláře pro české respondenty.

Pět členů výboru bylo pověřeno realizací pilotního ověřování rozhovoru k tématu s 10 dětmi v předškolních institucích, které řídí. Na základě pilotního ověření jsme respondentům doporučili, aby organizovali rozhovory individuálně, protože jsme se shodli v tom, že při kolektivním rozhovoru děti opakují výpovědi dětí, které byly dotazovány jako první. Následně byly získané odpovědi dětí odeslány ke zpracování a kategorizaci panu Kadlecovi.

Výzva k zapojení se do projektu a všechny přeložené informace k projektu, metodický pokyn a evaluační formulář pro ČR byly vyvěšeny na webových stránkách českého OMEP.

Vzhledem k tomu, že členové výboru jsou nejen z Prahy, ale i z jiných krajů České republiky, měli za úkol informovat a vyzývat k zapojení se do projektu i ústně, při příležitostných setkáních s pedagogickou i nepedagogickou veřejností.

1.1 Sběr dat

Nejvíce vyplněných evaluačních formulářů bylo získáno od studentek 1. ročníku bakalářského studia, obor předškolní pedagogika, Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (25), které dostaly za úkol zrealizovat rozhovory na jimi zvolených mateřských školách v rámci seminární práce.

Rovněž 3 studentky z Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické ve Znojmě, dostaly za úkol zrealizovat interwiev ve 3 znojemských mateřských školách.

Další významný počet vyplněných evaluačních formulářů byl získán díky člence výboru OMEP, paní Janě Vaníčkové, která projekt ústně prezentovala a vyzvala k zapojení se na setkání ředitelů mateřských škol z Městské části Praha 11- Jižní Město. Do projektu se tak zapojilo 7 jihoměstských mateřinek.

Do projektu se zapojila liberecká mateřská škola, která využívá služeb společnosti Wattsenglish. K projektu významně přispěla zejména účastí 39 dětí.

Na výzvu vyvěšenou na webových stránkách reagovala pouze 1 instituce – Mateřská škola z Ostravy – Hrabůvky a 1 soukromá osoba.

Přehled zapojených institucí podle krajů:

Plzeňský kraj:            25

Liberecký kraj:            1

Ústecký kraj:               1

Středočeský kraj:         1

Jihomoravský kraj:      3

Moravskoslezský kraj: 2

Kraj Praha:                 11

Z toho:                 

Praha 2:    2

Praha 4:    7

Praha 5:    1

Praha 7:    1

Celkem se projektu zúčastnilo 44 mateřských škol a jedna soukromá osoba. Většina škol (38) se nacházela ve velkých (Praha, Plzeň) a středně velkých městech (Sušice, Domažlice, Rokycany). Pouze šest škol bylo venkovských. Dotazováno bylo celkem 519 dětí, převážně věku  3-6 let.

2. Vyhodnocení odpovědí dětí

Vyhodnocení otázky A:  Co děti vidí na obrázku?

 1. 349 dětí odpovědělo, že na obrázku jsou děti.
 2. Na obrázku je planeta (Země, zeměkoule) odpovědělo 249 dětí.
 3. Na obrázku je koule – 78 dětí.

Často také děti pojmenovávaly dílčí předměty, které vidí (konvička, děti, hadr, houbička, voda, talíř, kluci, holčičky atd.) nebo obrázek vnímaly i jinak: vidí špínu, balón, zobrazena je pevnina a moře, polévka, kolotoč, měsíc, na obrázku je fontána, nebe, Afrika, oceán.

Citace dalších, individuálních odpovědí dětí:

„Děti malují planetu, která je barevná a malá“. „Děti zdobí planetu, něco na ni dávají“. „Na obrázku vidím sebe“. „Obrázek je směšný, protože děti nabarvily velkou sněhovou kouli a ty barvu rozmývají, lijí na ni vodu a myslí si, že je to zeměkoule“. „Děti by musely být obři, jinak by na té zeměkouli musely být jako malé tečky“.

Vyhodnocení otázky B: Co děti na obrázku dělají?

 1. 281 dětí nejčastěji odpovědělo, že děti čistí, myjí nebo oprašují (kartáčem, hadrem, apod.).
 2. 168 dětí odpovědělo, že děti zalévají, polévají zeměkouli, vylévají a lijí vodu (konvičkou, apod.).
 3. 55 dětí tvrdilo, že děti malují.
 4. 9 se domnívá, že děti něco zkoumají.
 5. 5 dětí si myslí, že děti na obrázku nesou zeměkouli.

Citace dalších, individuálních odpovědí dětí:

„Děti drží Zemi, češou ji, hlídají Zemi, starají se o ni, dělají globus, hrají si, vyrábějí zeměkouli, slaví, natírají ji, leští Zemi, žehlí moře, sahají, jestli je čistá, vyrábějí novou zeměkouli, koukají na ni, drží světlo, suší ji, chtějí zeměkouli kutálet, hladí Zemi, točí se na kolotoči, barví zeměkouli, čistí kameny, radí se, pracují společně, hrají si a padají až dolů, dávají na planetu písek, obtiskují ruce“.

„Šplhají nahoru (obejmou ji) aby rodiče viděli, jak jsou šikovní a zalévají proto, aby bylo vidět, že prší“. „Zkoumají lesy, zda tam žijí zvířata“. „Děti mají mokré nohy, nemohou Zemi unést“. „Děti dělají cestičky pro lodičky, aby měly kudy projet“.

Vyhodnocení otázky C: Proč to děti na obrázku dělají?

 1. 291 dětí odpovědělo, že děti chtějí, aby zeměkoule byla čistá, hezká, krásná, nebyla špinavá, nebyl na ní prach.
 2. „Aby se na Zemi dobře žilo.“ – odpovědělo 41 dětí.
 3. 34 dětí odpovědělo, že děti chtějí, aby Země byla barevná.
 4. Aby na Zemi rostla tráva, odpovědělo 13 dětí.
 5. Hledají určitou zemi, odpověděly 3 děti.

Citace dalších, individuálních odpovědí dětí:

„Děti chtějí udělat něco, co ještě nikdo neudělal; aby se na zeměkouli mohly podívat; aby bylo více vody; aby se dostaly domů; aby byla Zem; aby oceán nezničila špína; aby rostly květiny, lidem a zvířatům bylo dobře, děti byly zdravé, zeměkoule nebyla smutná; aby se nám líbila – čistá planeta je štěstí, ať jsme zdraví“. „Aby nikdo neumřel a mohli jsme žít; aby ji všechny planety viděly a nenarazily do ní; aby se mohli podívat na Měsíc; protože mají Zemi rády; abychom nedýchali špinavý vzduch; protože ji lidé umazali; nesou Zemi jinam na jiné místo; aby byla plná benzínu; děti chtějí na zeměkouli vylézt; aby vyrostla a vypadala jako nová; aby měla maminka radost; aby nespadla z Vesmíru; děti to dostaly za úkol“. „Naše zeměkoule se dětem nelíbí“. „Aby děti věděly co je Země“. „Zalévání konvičkou je hloupost, protože tam vyroste kytička a praští ho do oka“.

Vyhodnocení otázky D: Jak děti porozuměly termínu „udržitelný rozvoj?“

Termínu většinou děti neporozuměly vůbec (25 institucí) nebo opakovaly slovo nevím, popřípadě vymyslely něco, co nějak souvisí s daným termínem.

Pokud děti odpověděly, pak se jejich odpovědi pohybovaly v následujících kategoriích:

…udržuje nás na zemi, udržuje čistotu… 4

…udržuje něco… 2

…držet a nepustit… 5

Citace dalších, individuálních odpovědí dětí:

„…aby se zeměkoule udržela na nebi, …aby se Vesmír nebořil a nehoupal, … aby se udržely státy, …ať se Země sama drží, ať ji nikdo nemusí držet, … když hraji na klavír a hraji plynule až do vysoka, …udržovat hračky zdravé a hezké – starat se a nezahazovat hračky a odpady, …aby planeta nespadla pod tíhou odpadů a špíny, …abychom chránili své zdraví, aby lidé nekouřili, …vytvářet nové vynálezy, …stálé udržení pokroku, …vojáci potřebují udržet pořádek, …znamená to, že se má počkat, když se děti učí něco nového, …aby se na zeměkouli vše udrželo, aby se nikam nekutálela,…udrží se tam to modré – voda, …aby se děti měly čeho držet, aby nikam nespadly, tam, kde je konec, …udržitelný znamená pěkný, aby byla hezká“.

3. Komentář k odpovědím dětí

Vzhledem k tomu, že logo je velmi zdařilé - zřetelné, pro děti čitelné a srozumitelné lze říci, že dětem se obrázek – logo líbilo a se zájmem si jej prohlédly.

Ve vztahu k otázce A) nebylo pro děti obtížné popsat jednotlivosti a detaily, které na obrázku vidí. Fantazie, pro předškolní děti typická, zafungovala v okamžiku, kdy popisovaly pomůcky, které děti na obrázku viděly (např. ne všechny viděly vědro s vodou, ale třeba talíř s polívkou). Zajímavé bylo i to, že děti použily mnoho různých názvů pro úklidové pomůcky, i když z obrázku není vždy zcela jasné, co konkrétně děti v ruce drží (houbička, hadr, kartáč). Některé děti projevily dovednost používat některé zeměpisné a geografické termíny, bylo poznat, že již určité informace v této oblasti mají nebo že je toto téma zajímá.

Ve vztahu k otázce B), opět nebylo pro děti těžké popsat, jaké činnosti děti vykonávají. Opakovaně se projevila představivost a fantazie dětí, kdy činnosti z pohledu dospělého zcela jednoznačné nazvaly: zeměkouli leští, žehlí moře, hladí, drží světlo, atd. – dalo by se také říci, že jmenované příklady souvisí s činnostmi, které vykonává v domácnosti maminka (žehlí, leští, myje, hladí,…). Mnoho výpovědí již koresponduje s tématem udržitelný rozvoj, aniž by si toho byly děti vědomy.

Otázka C) již nutila děti k přemýšlení – děti zdůvodňovaly, v rámci svých rozumových možností, proč děti na obrázku určitou činnost vykonávají. Téměř všechny výpovědi dětí (kategorie 1-4) popisují činnost, která souvisí s tématem. Obrázek děti k popisu činností evokoval a děti se pak snažily nalézt logickou odpověď na otázku „Proč?“. Valná většina uvedla, že se jedná o to, aby Země byla čistá.

Otázka D), která zjišťuje, jak děti rozumí termínu udržitelný rozvoj, byla pro děti obtížná – jednalo se o abstraktní pojem, kterému děti nerozumí. Logicky se chytaly slova „udržitelný“, které vnímaly ve smyslu „držet něco“ a výrazy s tím to slovesem související. Děti sloveso vztahovaly k detailům na obrázku a vlastním zkušenostem. Osobně mne zaujaly odpovědi: … když hraji na klavír a hraji plynule až do vysoka (udržet tóny při přehrávce stupnice) a dále odpovědi, které svědčí o tom, že děti mají povědomí o ochraně životního prostředí – přeneseně i o pojmu udržitelný rozvoj: …aby planeta nespadla pod tíhou odpadů a špíny, …abychom chránili své zdraví, aby lidé nekouřili, …stálé udržení pokroku,…udržitelný znamená pěkný, aby byla hezká.

Škoda, že otázky nebyly vyhodnocovány ve vztahu k věku. Zjistili bychom, jak odpovídaly jednotlivé věkové skupiny.

4. Diskuse, závěr

Do doby realizace světového projektu k danému tématu jsem se domnívala, že předškolní děti příliš velké povědomí o ochraně životního prostředí, ekologii a dalších podtématech, které s pojmem VUR souvisí, nemají velké povědomí.

Po vlastní realizaci rozhovoru s dětmi a pročítání jednotlivých formulářů jsem dospěla k závěru, že opak je pravdou. Děti vnímají informace, které slyší, aniž by to byl ze strany dospělých záměr a v okamžiku, kdy dostanou konkrétní podnět, jsou schopné je použít. Svou úlohu jistě sehrávají i předškolní zařízení, která mají Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání stanovenou ekologickou výchovu ve vzdělávací oblasti Dítě a svět. Svůj podíl mají také rodiče, kteří začínají být v oblasti ochrany životního prostředí informovanější a uvědomělejší a děti vedou k žádoucímu chování.

Zajímavé bylo, že žádné z dětí se nedotklo problematiky lidských vztahů a ekonomiky. Domnívám se, že obrázek charakterizuje hlavně ochranu životního prostředí, proto se děti držely hlavně této oblasti.

Při opakovaném pročítání odpovědí a zamyšlením se nad nimi mi nepřipadá, že by odpovědi dětí zohledňovaly problémy, které se v současnosti řeší pouze v ČR. Předpokládám, že odpovědi dětí z různých zemí, až na výjimky, budou po celkovém vyhodnocení podobné.

5. Doporučení

Vyhlásit výtvarné zpracování tématu - např. na téma „Jak si představuji zdravou Zemi?,“ „Země, ve které by se všem líbilo.“

Podobně realizovat další projekt, který by mapoval další celosvětový problém (ekonomika, lidské vztahy, chudoba, nemoci, atd.).

Zapojit do projektu i další organizace, které pracují se staršími dětmi.

Zadat vyhodnocení explicitně tak, aby bylo patrné, jak odpovídaly jednotlivé věkové skupiny.Více zde: http://www.omep.cz/projekty/svetovy-projekt/a1-faze/